Inforsite_Terms_MP_10Jul17-03

CÁC QUY ĐỊNH

Chính Sách Bảo Mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Mobivi.net (Mạng) định ra nguyên tắc bảo mật thông tin riêng tư, nghiêm ngặt. Chính sách bảo mật
được trình bày sau đây (Chính sách) nhằm diễn giải quy trình lưu giữ, xử lý và bảo mật các thông
tin/thông tin cá nhân mà người sử dụng cung cấp khi sử dụng dịch vụ Mạng và những thông tin giao
dịch trên Mạng.
Chính sách có thể được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh tuỳ từng thời điểm, tuỳ thuộc vào sự phát triển
của dịch vụ trên Mạng và sự thay đổi của hệ thống pháp luật liên quan. Vì vậy vui lòng kiểm tra/tham
khảo Chính sách này thường xuyên trên trang thông tin điện tử của công ty (Website). Việc thay đổi,
bổ sung, điều chỉnh sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên Website. Trường hợp nếu có sự thay đổi
quan trọng chúng tôi sẽ có thông báo trước 30 ngày trên Website.
Khi đăng ký sử dụng bất kỳ dịch vụ và/hoặc sản phẩm nào của Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh
toán Việt Phú (Công ty), khách hàng/người sử dụng được coi là mặc nhiên chấp thuận Chính sách.

1. GIỚI HẠN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Chính sách này bao gồm việc thu thập, lưu giữ, chia sẻ và bảo mật các thông tin có tính chất riêng tư,
cá nhân, thông tin chưa được phép tiết lộ của người sử dụng, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, cá
nhân, tổ chức... (Bạn) sử dụng Mạng cũng như các thông tin phát sinh khác trong quá trình giao dịch.
Chính sách này cũng bao gồm các thông tin mà các đối tác kinh doanh cung cấp trong quá trình hợp tác.

2. VỀ VIỆC THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN
Việc thu thập thông tin sẽ được thực hiện bằng cách thu thập, lưu giữ lại thông tin của Bạn khi Bạn
đăng ký sử dụng các dịch vụ và/hoặc sản phẩm của MobiVí. MobiVí cũng có thể nhận thông tin của
Bạn từ những đối tác kinh doanh có liên quan.
Khi Bạn đăng ký sử dụng Mạng, Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân của Bạn bao gồm
nhưng không giới hạn thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, những thông tin liên
quan đến việc kinh doanh cùng với những thông tin tài chính như ngân hàng phát hành MobiVí hoặc
tình hình kinh doanh của Bạn. Những thông tin này sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc thanh toán, liên lạc
với khách hàng hoặc hỗ trợ giải quyết tranh chấp và kiểm soát rủi ro.
Khi thực hiện giao dịch thanh toán, Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin để liên lạc tùy theo
loại giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, username của người trả tiền và người nhận hàng/tiền, số tiền thanh toán để hoàn thành quá trình giao dịch
của Bạn.
Những thông tin được Bạn cung cấp tại đây sẽ được Mạng sử dụng chỉ cho mục đích thực hiện/triển
khai từng loại sản phẩm, dịch vụ, xử lý giao dịch thanh toán... theo yêu cầu của Bạn. Bạn cũng có thể
được thông báo về dịch vụ của các nhà cung cấp khác, các thông báo định kỳ, giới thiệu dịch vụ mới
từ thư thông báo của chúng tôi.

3. CHIA SẺ THÔNG TIN
Bảo mật thông tin của Bạn là ưu tiên số một, có ý nghĩa thực sự quan trọng trong việc cung cấp dịch
vụ của Mạng. Chỉ những thông tin sau đây có thể được chia sẻ với những điều kiện nhất định.
Những thông tin cá nhân của Bạn có thể sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba trong những trường hợp sau:
• Khi có sự đồng ý chia sẻ thông tin đó của Bạn.
• Khi những thông tin đó được chia sẻ để cung cấp dịch vụ và/hoặc sản phẩm theo yêu cầu của
Bạn.
• Khi những thông tin đó cần có để thực hiện kết nối với các công ty, tổ chức đối tác cung cấp sản
phẩm và/hoặc dịch vụ cho Bạn. Những công ty, tổ chức được chia sẻ thông tin của Bạn sẽ chỉ sử
dụng cho các giao dịch thanh toán MobiVí.
• Khi có sự yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.
• Khi những thông tin đó cần cung cấp để thực hiện việc bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn
của Mạng, của khách hàng, cá nhân/tổ chức khác có liên quan trong việc trao đổi thông tin để
phòng chống gian lận và giảm rủi ro.
• Khi những thông tin đó cần cung cấp để cần đối chiếu hoặc làm rõ thông tin với bên thứ ba để
bảo đảm sự chính xác thông tin.

4. AN TOÀN THÔNG TIN
Để đảm bảo được bảo mật thông tin, thì an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết. Việc bảo mật thông
tin của Bạn được thực hiện bằng quá trình truyền thông tin bằng Secure Sockets Layer (SSL). Mọi
thông tin nhập vào đều được mã hóa và lưu giữ tập trung và an toàn tại hệ thống máy tính đặt tại Data
Center. Nhân viên quản trị thông tin và các nhân viên liên quan chỉ được truy cập có giới hạn và phải
tuân thủ nghiêm ngặt các qui định bảo mật. Biện pháp tường lửa và những công nghệ bảo mật thông
tin khác sẽ được sử dụng để ngăn chặn các sự xâm nhập trái phép.
Để bảo đảm hơn nữa tính an toàn và bảo mật của thông tin, các thông tin Bạn gửi đến Mobivi.net cũng
được mã hóa bằng SSL.
Bên cạnh đó Bạn cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân. Bạn sẽ hoàn toàn
chịu trách nhiệm trong việc lưu giữ an toàn Tên sử dụng và Mật khẩu được cung cấp để truy cập Mạng.
Bạn phải luôn cẩn trọng, ý thức đầy đủ và có trách nhiệm trong việc sử dụng và tiết lộ những thông
tin này. Bạn cũng phải mọi chịu trách nhiệm khi có bất kỳ hậu quả gì xảy ra do việc tiết lộ/để lộ thông
tin này.

5. THU THẬP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN
Nếu thông tin cá nhân của Bạn có sự thay đổi hoặc nếu Bạn không muốn sử dụng dịch vụ của MobiVí,
Bạn có thể sửa, cập nhật, xóa thông tin bằng cách truy cập vào Website hoặc liên hệ với Bộ phận
Chăm sóc Khách hàng MobiVí.

Điều Khoản Sử Dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú (sau đây gọi là MobiVí) duy trì trang thông tin
điện tử này (sau đây gọi là Website) như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng, bao gồm nhưng không
giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng hoặc hợp tác kinh doanh với MobiVí (sau đây gọi là Bạn). Khi
sử dụng Website này và bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào tại đây (gọi sau đây gọi là Dịch vụ) có nghĩa là
Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ
cụ thể của MobiVí, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo
từng thời điểm.
MobiVí có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này theo quyết định của mình mà không cần
thông báo cho Bạn. Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại www.mobivi.vn vào bất cứ khi nào. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân
theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản
và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt
động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của MobiVí. Hơn thế nữa, MobiVí có quyền
tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các thoả thuận sẵn có và luật pháp hiện hành.

1. SỬ DỤNG HỢP PHÁP
Bạn phải chấp nhận rằng Bạn sẽ không được phép có bất cứ hành vi nào có thể hiểu rằng Bạn đã, đang
hoặc sẽ tổ chức kinh doanh dưới bất kỳ hình thức bao gồm nhưng không giới hạn như đề nghị hoặc
chào hàng, bán hàng, cho thuê, cấp phép, trưng bày, giao hàng, quảng cáo và khuyến mãi trực tiếp
hoặc gián tiếp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, thông tin, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật
hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên
quan đến việc phát tán, xuất bản hoặc chuyển các loại email không mong muốn (thư rác) trên Internet
đến người dùng khác trong hệ thống như thông tin khuyến mãi, quảng cáo.

2. SỰ TUÂN THỦ
MobiVí có quyền hợp pháp yêu cầu Bạn tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc
Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng Dịch vụ. Nếu xác định được Bạn vi phạm những điều
khoản và điều kiện này, MobiVí có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) Sử
dụng Dịch vụ; (2) Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ; (3) Truy cập Website này. MobiVí cũng có quyền thông
báo các hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba. MobiVí
cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động vi phạm
pháp theo quy định. Nếu Bạn muốn thông báo bất kỳ hành động vi phạm những điều khoản này, vui
lòng liên hệ support@mobivi.vn

3. LIÊN KẾT WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA
Website này có thể kết nối đến những website của các bên thứ ba. MobiVí cung cấp những đường dẫn
để thực hiện các kết nối này nhằm đem đến sự thuận tiện cho Bạn. Những website của nhà cung cấp
hoặc quảng cáo này được sở hữu bởi những tổ chức có hoạt động độc lập. MobiVí không chịu trách
nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm có sẵn từ các website đó. Thêm nữa, Bạn xác nhận và đồng ý rằng MobiVí sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ,
trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan tới việc sử dụng hay căn
cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ website đó. Bạn nên tìm hiểu kỹ về các
nhà cung cấp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với bên thứ ba.

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở
hữu của MobiVí và các tổ chức/công ty khác đã được MobiVí cho phép. MobiVí cho phép Bạn xem, tải
về và in Nội dung khi:
• Bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.
• Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.
• Bạn không chỉnh sửa Nội dung.
• Bạn không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website.
Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, nghiêm cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại
Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của MobiVí. Để yêu cầu sử dụng Nội
dung, Bạn có thể liên hệ support@mobivi.vn. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng
Nội dung Website của Bạn sẽ phù hợp với Quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi
ích của các cá nhân/tổ chức khác hoặc vi phạm hợp đồng, nghĩa vụ luật pháp của cá nhân/tổ chức
khác.

5. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM
Website này và các Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở "có thể thực hiện được". MobiVí không bảo đảm
rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính
xác, an toàn, không có lỗi hoặc virus cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng Website,
Dịch vụ.
Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể
bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như
vậy, đối với những điều khoản này, MobiVí sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh,
sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
MobiVí sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc
truy cập trái phép đến máy chủ, giao diện của nhà cung cấp; Website; trang thiết bị và dữ liệu của Bạn
hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp như hacking hay thiết bị của
bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của MobiVí. MobiVí cũng không chịu
trách nhiệm nếu Dịch vụ hoặc Website bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm khác
cố ý phá hoại của bên ngoài.
Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng MobiVí, giám đốc, nhân viên,
các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của MobiVí sẽ không có trách nhiệm với Bạn
hoặc bên thứ ba cho việc thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp
hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của MobiVí.
MobiVí không bảo đảm cũng như chịu trách nhiệm về kết quả của các giao dịch hoặc sử dụng Mạng.
Mọi việc liên quan đến các giao dịch của MobiVí sẽ được giải quyết theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ
tương ứng giữa đơn vị phát hành MobiVí và Bạn.

7. BỒI THƯỜNG
Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho MobiVí hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực
tế nào mà phần lỗi được xác định là do Bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:
• Vi phạm các Điều khoản này hoặc các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của MobiVí.
• Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng/thiệt hại đến MobiVí.
• Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Bạn, hoặc nhân viên và đại lý của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt
hại đến MobiVí.
• Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật.
• Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây
ảnh hưởng/thiệt hại đến MobiVí.
• Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt
hại đến MobiVí.

8. TRUY CẬP VÀO KHU VỰC CÓ MẬT KHẨU
Chỉ những người được MobiVí ủy quyền hợp pháp mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những
khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của Website. Những cá nhân/tổ chức cố ý xâm nhập vào vùng
này có thể sẽ bị khởi kiện và tuỳ từng mức độ, truy tố theo pháp luật hiện hành.

9. NHỮNG DỊCH VỤ CUNG CẤP TRÊN WEBSITE
Khi Bạn đăng ký sử dụng một Dịch vụ trên Website thì có nghĩa là Bạn đã chấp nhận những Quy định
và điều kiện tương ứng cho Dịch vụ đó theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ liên quan. Ngoại trừ những
quy định được xác định trong Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ, MobiVí không bảo đảm những mô tả và
Nội dung của Website này là chính xác, hiện hành, đáng tin cậy và không có lỗi tại mọi thời điểm.
Đối với website www.mobivi.vn/topup là nơi chúng tôi dùng để giới thiệu và mua bán trực tuyến các
loại thẻ nạp tiền cho thuê bao trả trước đang có mặt trên thị trường của nhiều nhà cung cấp khác
nhau. Khi Bạn thực hiện theo đúng quy trình mua hàng theo hướng dẫn của chúng tôi trên website
www.mobivi.vn/topup có nghĩa là Bạn đã chấp nhận giao kết một hợp đồng mua bán hàng hóa trực
tuyến với chúng tôi với các điều khoản như số lượng hàng, giá cả, phương thức giao hàng và thanh
toán.
Sau khi hoàn tất quá trình thanh toán, chúng tôi sẽ gửi mã số nạp tiền của loại thẻ Bạn mua vào đúng
địa chỉ email mà Bạn chỉ định trong quá trình mua hàng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những
sai sót của Bạn trong việc chỉ định địa chỉ email để nhận mã số thẻ cào.
Thời hạn để tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc giao nhận mã số thẻ cào là 24 giờ kể
từ thời điểm Bạn hoàn tất quá trình thanh toán.

10. CHẤM DỨT SỬ DỤNG
MobiVí có quyền chấm dứt việc truy cập của Bạn vào Website và việc sử dụng Dịch vụ bất kỳ khi nào
tuỳ thuộc vào sự xem xét, quyết định duy nhất của MobiVí căn cứ trên nhu cầu, tình hình kinh doanh
cụ thể của MobiVí. Sự chấm dứt này sẽ được thông báo trước cho Bạn bằng văn bản hoặc email.
MobiVí sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với Bạn và bên thứ ba về hậu quả phát sinh từ hoặc liên
quan tới việc chấm dứt này.

11. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Tất cả những thông tin nhập vào Website này được áp dụng theo Chính sách bảo mật của MobiVí.

12. THƯƠNG HIỆU
Thương hiệu mobivi.vn, Logo MobiVí... đã được đăng ký độc quyền nhãn hiệu của MobiVí tại Việt Nam.
MobiVí có quyền hợp pháp bổ sung, điều chỉnh danh mục các thương hiệu, nhãn hiệu này tùy từng
thời điểm. Vì vậy, việc Bạn đăng ký dù là cố ý hay vô ý bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào có thể gây hiểu
lầm hoặc trùng lắp với những nhãn hiệu và logo trên đều là bất hợp pháp. Bạn phải tuân thủ tất cả tiêu
chuẩn đề ra của thương hiệu MobiVí, logo MobiVí và phải sử dụng theo đúng quy định của MobiVí.
Website www.mobivi.vn/topup là trang thông tin điện tử thuộc bản quyền của Công ty Cổ phần Hỗ
trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú.

13. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ
MobiVí sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực
hiện nghĩa vụ chậm trễ hoặc gián đoạn vì những lý do chiến tranh, đình công, thiên tai, hỏa hoạn, gián
đoạn thông tin liên lạc, điện nước, dịch vụ cung cấp đường truyền Internet, sự tác động của bên thứ
ba hoặc các sự cố khác ngoài khả năng kiểm soát của MobiVí.

14. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này (một phần hay toàn bộ) hết hiệu
lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu
lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều
khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có giá trị.

Điều Kiện & Điều Khoản

Điều khoản và điều kiện tham gia chương trình Phúc Lợi iCare – Techcombank

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI
iCARE – TECHCOMBANK

1.ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC THUẬT NGỮ
• Chương trình phúc lợi iCare: Là Chương trình phúc lợi do Mobivi cung cấp. Trong đó, các khách
hàng là thành viên của Chương trình sẽ được Techcombank cung cấp Sản phẩm Hỗ trợ tài chính
iCare để mua hàng hóa, dịch vụ từ Mobivi, ứng tiền mặt và các giao dịch được phép khác. Bằng
việc đăng ký tham gia Chương trình phúc lợi iCare, khách hàng đồng thời được hiểu là đã đăng
ký sử dụng Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare.
• Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare (Sản phẩm iCare): là sản phẩm cho vay theo hình thức hạn mức
tín dụng không tài sản bảo đảm do Techcombank cung cấp, theo đó Khách hàng được Techcombank cung cấp một hạn mức tín dụng để sử dụng cho các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ từ
Mobivi, ứng tiền mặt, nạp điện thoại và các giao dịch được phép khác.
• Hạn mức Tín dụng (HMTD): là số tiền vay tối đa của Khách hàng được cấp bởi Techcombank.
Tổng số tiền khách hàng được sử dụng khi thực hiện các giao dịch không được vượt quá giá trị
Hạn mức tín dụng.
• Hạn mức giao dịch: theo định nghĩa tại Điều 3, mục 3.6.
• Mobivi: Công ty cổ phần hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú (MSDN 0305133050) - là đơn vị cung
cấp các dịch vụ mua hàng hóa, dịch vụ cho Khách hàng thông qua chương trình phúc lợi iCare;
ký Hợp đồng hợp tác với Techcombank về việc triển khai Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare đối với
các khách hàng tham gia Chương trình phúc lợi iCare.
• Techcombank: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, đơn vị cung cấp Sản phẩm hỗ trợ tài chính
iCare theo Hợp đồng hợp tác với Mobivi.
• Khách hàng: là khách hàng cá nhân đồng thời là thành viên Chương trình phúc lợi iCare của
Mobivi được Techcombank cung cấp hạn mức tín dụng theo Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare.
• Đơn vị công tác của khách hàng: là đơn vị có ký Thỏa thuận với Mobivi v/v triển khai chương trình
phúc lợi iCare tới cán bộ nhân viên của đơn vị (tức khách hàng), có thể là Doanh nghiệp hoặc
đơn vị hành chính sự nghiệp/tổ chức chính trị xã hội. Tài khoản iCare: là tài khoản được Mobivi
cấp cho thành viên Chương trình phúc lợi iCare để quản lý, theo dõi việc mua hàng hoá, dịch vụ
của thành viên.
• Tài khoản hạn mức iCare: là tài khoản tiền vay được Techcombank cấp cho khách hàng khi khách
hàng được phê duyệt hạn mức tín dụng iCare. Tài khoản được sử dụng để quản lý hạn mức tín
dụng Techcombank cấp cho khách hàng, theo dõi các giao dịch sử dụng hạn mức của khách
hàng, việc trả nợ của khách hàng, dư nợ của khách hàng theo Sản phẩm iCare.
• Giao dịch mua hàng/dịch vụ: là giao dịch được cung cấp qua gói phúc lợi iCare cơ bản, theo đó
khách hàng sử dụng hạn mức tín dụng được cấp từ Sản phẩm iCare để thực hiện mua hàng hóa,
dịch vụ từ Mobivi thông qua các kênh mua hàng hóa, dịch vụ do Mobivi cung cấp (bao gồm
nhưng không giới hạn bởi website, tổng đài điện thoại, mua và giao hàng trực tiếp, vv…). Tùy
từng mặt hàng và theo quy định của Mobivi, thời hạn trả góp đối với hàng hóa, dịch vụ là khác
nhau.
• Giao dịch ứng tiền nhanh: là giao dịch mà khách hàng sử dụng tin nhắn điện thoại di động (SMS)
(hoặc các kênh khác do Mobivi cung cấp từng thời kỳ) để chuyển tiền từ hạn mức tín dụng của
Sản phẩm iCare sang một tài khoản đích do khách hàng chỉ định. Với giao dịch này, khách hàng
phải thanh toán toàn bộ giá trị giao dịch vào trước ngày đến hạn của kỳ sao kê mà khách hàng
thực hiện giao dịch. Giao dịch này gồm 2 loại:
• Giao dịch ứng tiền nhanh qua số thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM): là giao dịch ứng tiền nhanh mà
khách hàng sử dụng tin nhắn điện thoại di động (SMS) (hoặc các kênh khác do Mobivi cung cấp
từng thời kỳ) để chuyển tiền từ hạn mức tín dụng của Sản phẩm iCare sang một tài khoản đích
do khách hàng chỉ định thông qua hệ thống chuyển tiền qua số thẻ của Banknet VN.
• Giao dịch ứng tiền nhanh qua số tài khoản: là giao dịch ứng tiền nhanh mà khách hàng sử dụng
tin nhắn điện thoại di động (SMS) (hoặc các kênh khác do Mobivi cung cấp từng thời kỳ) để
chuyển tiền từ hạn mức tín dụng của Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare sang một tài khoản đích
do khách hàng chỉ định thông qua hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng.
• Sao kê: là thông báo dư nợ và số tiền phải trả của Kỳ sao kê do Mobivi gửi tới khách hàng. Mobivi
có trách nhiệm thông báo về dư nợ và số tiền phải trả hàng kỳ tới khách hàng qua SMS hoặc các
phương thức phù hợp khác.
• Kỳ sao kê: theo định kỳ hàng tháng, được tính từ ngày sau ngày sao kê tháng đến trước tới hết
ngày sao kê tháng này.
• Ngày sao kê: là ngày cố định hàng tháng mà Techcombank chốt dư nợ phát sinh trong kỳ sao kê
của khách hàng. Trong trường hợp một Kỳ sao kê có Ngày sao kê rơi vào ngày nghỉ/kỳ nghỉ hoặc
ngày làm việc cuối cùng trước ngày nghỉ/kỳ nghỉ, Ngày sao kê của kỳ đó sẽ được Đơn vị công
tác của khách hàng thống nhất với Mobivi.
• Ngày đến hạn: là ngày cuối cùng mà khách hàng phải hoàn trả số tiền phải trả của Kỳ sao kê theo
thông báo trong Sao kê. Dư nợ cuối kỳ sao kê: là tổng số tiền khách hàng nợ tại cuối ngày sao kê
phát sinh từ việc KH sử dụng hạn mức iCare để giao dịch
• Số tiền phải trả của Kỳ sao kê: là số tiền tối thiểu khách hàng phải trả Techcombank chậm nhất
vào ngày đến hạn của Kỳ sao kê.
• Hợp đồng hợp tác: là Hợp đồng hợp tác và các Phụ lục liên quan ký giữa Techcombank và Mobivi
về việc hợp tác triển khai Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG HẠN MỨC TÍN DỤNG
Trong phạm vi của Chương trình phúc lợi iCare, khách hàng được sử dụng hạn mức tín dụng được
cấp theo Sản phẩm iCare cho các giao dịch:
• Giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ (Với giao dịch này, Khách hàng đồng ý để Techcombank giải
ngân số tiền tương đương giá trị hàng hóa, dịch vụ vào tài khoản tiền gửi của Mobivi hoặc nhà
cung cấp hàng hóa dịch vụ do Mobivi chỉ định.
• Giao dịch ứng tiền nhanh qua số thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM)
• Giao dịch ứng tiền nhanh qua số tài khoản.
• Các giao dịch khác theo quy định của Techcombank từng thời kỳ.
Quy định liên quan đến việc mua hàng phi vật lý (vay trả tiền dịch vụ, thẻ nạp tiền, voucher, thanh
toán tiền điện, nước, điện thoại…) và Ứng tiền nhanh:
• Khách hàng đề nghị giải ngân việc mua hàng phi vật lý và Ứng tiền nhanh vào tài khoản của
khách hàng hoặc bên thứ ba tại Techcombank hoặc ngân hàng khác: Khách hàng đồng ý để
Mobivi thay mặt • Khách hàng yêu cầu Techcombank giải ngân vào tài khoản Khách hàng yêu
cầu.
• Yêu cầu giải ngân từ Mobivi được xem là chứng từ đề nghị vay vốn và nhận nợ của khách hàng
với Techcombank. Khách hàng có thể tham chiếu lãi suất/phí mỗi lần rút tiền trên website của
Mobivi tại địa chỉ: www.mobivi.vn. Khách hàng có thể cập nhật thông tin của các Kỳ sao kê bằng
cách gọi điện thoại đến Dịch vụ chăm sóc Khách hàng của Mobivi qua tổng đài 18006669.
Quy định liên quan đến việc mua hàng vật lý:
• Khi có nhu cầu mua hàng hóa, Khách hàng sẽ thực hiện việc đặt hàng thông qua các kênh đặt
hàng do Mobivi cung cấp, đơn đặt hàng của Khách hàng được xem là yêu cầu giải ngân của
Khách hàng đối với Techcombank;
• Khách hàng nhận nợ bằng Chứng từ giao nhận/ nhận nợ được ký tại thời điểm khách hàng nhận
hàng. Khoản nợ của khách hàng được ghi nhận ngay từ thời điểm giao dịch được Mobivi thông
báo thực hiện thành công.
• Trường hợp khách hàng đề nghị giao hàng cho người khác không phải là Khách hàng, Mobivi gửi
tin nhắn mã giao dịch qua điện thoại của Khách hàng. Người có thể cung cấp mã giao dịch được
coi là Khách hàng hoặc người được Khách hàng ủy quyền, sẽ được quyền nhận hàng từ nhân viên
giao nhận của Mobivi và ký đề nghị giải ngân, chứng từ nhận nợ. Khách hàng có trách nhiệm bảo
mật mã giao dịch này, Techcombank và Mobivi không chịu trách nhiệm bồi thường cho các thiệt
hại của Khách hàng khi Khách hàng để lộ, tiết lộ mã giao dịch này cho người khác.
• Chính sách đổi trả hàng và hủy đơn hàng: Được thực hiện theo chính sách đổi trả hàng và hủy
đơn hàng được Mobivi công bố theo từng thời kỳ trên website của Mobivi tại địa chỉ: www.mobivi.vn.
Chứng từ giải ngân:
• Đề nghị giải ngân: Đề nghị giải ngân của Mobivi được xem là Đề nghị giải ngân của khách hàng.
• Giấy nhận nợ: Trường hợp giải ngân để mua hàng hóa thì Giấy nhận nợ là chứng từ giao hàng do
khách hàng hoặc người được ủy quyền của khách hàng ký. Trường hợp giải ngân tiền mặt hoặc
trường hợp mua hàng hóa dịch vụ không cần giao hàng, chứng từ chứng minh khách hàng nhận
nợ là các chứng từ, thông tin dữ liệu chứng minh Techcombank đã giải ngân/chuyển tiền vào tài
khoản do Khách hàng chỉ định/tài khoản của đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ.
Các quy định khác:
• Techcombank sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thắc mắc liên quan đến việc nhận hàng và chất
lượng hàng hóa, dịch vụ và các vấn đề khác phát sinh với đơn vị cung cấp theo chính sách của
Mobivi.
• Mobivi sẽ chịu trách nhiệm về mọi thắc mắc liên quan đến việc nhận hàng và chất lượng hàng
hóa, dịch vụ và các vấn đề khác phát sinh với đơn vị cung cấp theo chính sách của Mobivi.
• Bất kỳ thay đổi trong quyền sở hữu hàng hóa bao gồm quyền sử dụng, việc sử dụng, mất mát,
hư hỏng… sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ trả góp khoản vay của Khách hàng đối với Mobivi/Techcombank.

3. QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC TÍN DỤNG VÀ HẠN MỨC GIAO DỊCH
Thời hạn sử dụng Hạn mức: 12 tháng, kể từ ngày Techcombank/Mobivi gửi thông báo gói phúc lợi cho
khách hàng qua địa chỉ email hoặc tin nhắn SMS. Trường hợp khách hàng hoặc Techcombank không
thông báo chấm dứt Hạn mức ít nhất 05 ngày trước thời điểm hết thời hạn sử dụng hạn mức theo
phương thức liên lạc quy định trong Điều khoản điều kiện này thì Techcombank có quyền quyết định
việc tự động tái cấp hạn mức cho Khách hàng với thời gian tái cấp là 01 năm.
Mục đích sử dụng hạn mức: Tiêu dùng.
Tăng, giảm hạn mức tín dụng
• Techcombank được quyền tăng, giảm Hạn mức Tín dụng của Khách hàng nếu Techcombank xét
thấy Khách hàng đủ hoặc không đủ điều kiện theo tiêu chuẩn của Techcombank. Hạn mức tín
dụng thay đổi (nếu có) sẽ được thể hiện tại tin nhắn thông báo mà Techcombank gửi tới số điện
thoại mà Khách hàng đã đăng ký trong Phiếu đăng ký tham gia Chương trình phúc lợi iCare;
• Trường hợp Techcombank giảm hạn mức tín dụng của khách hàng, khách hàng sẽ tiếp tục trả nợ
cho những giao dịch đã thực hiện cho đến khi hết dư nợ của các giao dịch này. Những giao dịch
mới chỉ được thực hiện cho đến khi dư nợ thấp hơn Hạn mức Tín dụng đã được cấp.
Các trường hợp khóa tài khoản hạn mức iCare:
• Tài khoản hạn mức iCare của khách hàng có thể bị khóa tạm thời nếu chậm nhất ngày đến hạn
thanh toán của kỳ sao kê thứ hai liên tiếp sau kỳ sao kê chưa thanh toán, khách hàng không thanh
toán đủ số tiền phải trả. Trong trường hợp chậm nhất vào ngày đến hạn thanh toán của kỳ sao
kê thứ ba liên tiếp sau kỳ sao kê chưa thanh toán, khách hàng thanh toán đủ số tiền phải trả, tài
khoản hạn mức iCare của khách hàng sẽ được mở lại.
• Tài khoản hạn mức iCare của khách hàng có thể bị khóa vĩnh viễn nếu chậm nhất ngày đến hạn
thanh toán của kỳ sao kê thứ ba liên tiếp sau kỳ sao kê chưa thanh toán, khách hàng không thanh
toán đủ số tiền phải trả.
• Ngoài ra, Techcombank có quyền xem xét khóa tài khoản hạn mức iCare của khách hàng trong
các trường hợp sau:
• Khi Techcombank nhận được thông báo từ Mobivi/đơn vị là khách hàng nghỉ việc. Đối với
trường hợp khách hàng nghỉ thai sản, tài khoản khách hàng sẽ bị khoá sau khi theo thỏa
thuận với Mobivi.
• Techcombank phát hiện có dấu hiệu gian lận thông qua kiểm soát sau vay.
• Techcombank phát hiện thông tin tiêu cực về khách hàng từ các nguồn thông tin của Techcombank.
• Techcombank phát hiện thông tin bất lợi về đơn vị công tác của khách hàng có ảnh hưởng
tới thu nhập của khách hàng hoặc khả năng đơn vị công tác của khách hàng thu hộ dư nợ
hạn mức iCare của khách hàng chuyển trả cho Techcombank.
Chấm dứt Hạn mức tín dụng:
• Techcombank được quyền chấm dứt việc cung cấp Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare (chấm dứt
hạn mức tín dụng) cho khách hàng trong các trường hợp:
• Trường hợp khóa vĩnh viễn tài khoản hạn mức iCare theo quy định tại mục 3.4 nêu trên.
• KH vi phạm các quy định về việc sử dụng Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare của Techcombank, vi
phạm Điều khoản, điều kiện này hoặc vi phạm các quy định của pháp luật;
• Techcombank phát hiện tài liệu, thông tin do khách hàng cung cấp là không chính xác, không
trung thực, sai sự thật; khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ (bao gồm nợ gốc, lãi, phí và các chi
phí khác phát sinh) với Techcombank và/hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào khác;
• Khách hàng liên quan đến các vụ kiện, vụ án mà theo quan điểm của Techcombank thì có thể ảnh
hưởng nghiêm trọng đến khả năng trả nợ của khách hàng;
• Khách hàng bị bắt, khởi tố, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành bản án hình sự;
• Khách hàng chết, mất tích;
• Các trường hợp liên quan đến nghỉ việc, thay đổi thu nhập hoặc không đáp ứng điều kiện được
cấp HMTD theo quy định của Techcombank;
• Các trường hợp liên quan đến giả mạo và quản lý rủi ro;
• Các sự kiện mà theo đánh giá, xem xét của Techcombank là có khả năng ảnh hưởng tới khả năng
trả nợ đầy đủ, đúng hạn của khách hàng;
• Các trường hợp khác theo quy định của Techcombank và pháp luật.
Hạn mức giao dịch bao gồm:
• Hạn mức thanh toán cho các giao dịch mua hàng hóa dịch vụ
• Hạn mức ứng tiền nhanh
• Hạn mức giao dịch khác
Các Hạn mức này được cập nhật trong tài khoản iCare của Khách hàng trên website của Mobivi:
www.mobivi.vn hoặc Khách hàng có thể gọi điện thoại đến Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Mobivi
để được cung cấp thông tin.

4. LÃI SUẤT VÀ PHÍ
Toàn bộ lãi suất trong hạn áp dụng cho giao dịch thanh toán mua hàng hóa/dịch vụ sẽ được Mobivi tài
trợ.
Với giao dịch Ứng tiền nhanh và các giao dịch được phép khác, Khách hàng có trách nhiệm thanh toán
Phí và lãi (nếu có) cho Techcombank theo chính sách Phí và lãi được Techcombank công bố theo từng
thời điểm trên website: www.techcombank.com.vn.
Phí vận chuyển lắp đặt và đổi trả sản phẩm: theo chính sách của Mobivi được công bố theo từng thời
kỳ trên website: www.mobivi.vn của Mobivi.
Các loại phí khác: Mức phí theo quy định của Techcombank được công bố theo từng thời kỳ trên website: www.techcombank.com.vn

5. THANH TOÁN NỢ, CHUYỂN NỢ QUÁ HẠN
Số tiền phải trả hàng kỳ và thứ tự ưu tiên gạch nợ:
- Số tiền phải trả hàng kỳ của khách hàng là tổng số tiền phải trả của các giao dịch phát sinh trong kỳ
sao kê của khách hàng, cụ thể:
• Với giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ trả góp: số tiền phải trả hàng tháng là giá trị hàng hóa, dịch
vụ chia đều theo thời hạn trả góp của giao dịch.
• Với giao dịch ứng tiền nhanh: số tiền phải trả là toàn bộ giá trị ứng tiền trong kỳ của khách hàng.
- Số tiền trả nợ của khách hàng được gạch nợ theo thứ tự ưu tiên sau theo thời gian phát sinh giao
dịch
Phương thức thanh toán nợ:
• Khách hàng uỷ quyền một cách vô điều kiện và tuyệt đối cho Đơn vị công tác của khách hàng
được quyền trích lương/phụ cấp/thưởng của mình để thanh toán các khoản nợ gốc, phí lãi tương
ứng với từng loại giao dịch cho Techcombank bằng cách chuyển khoản từ số tiền trích từ
lương/phụ cấp/thưởng đó vào tài khoản của Mobivi mở tại Techcombank. Trong trường hợp số
tiền lương/phụ cấp/thưởng đã được Đơn vị công tác của khách hàng trích mà không đủ để thanh
toán cho Mobivi/Techcombank, thì Khách hàng có trách nhiệm thanh toán khoản nợ còn lại cho
Mobivi/Techcombank bằng cách các điểm nhờ thu khác được Mobivi chỉ định theo từng thời
điểm
• Phương thức trích lương/phụ cấp/thưởng của Khách hàng để thanh toán các khoản nợ gốc, phí
lãi như được nêu trên sẽ do Mobivi và Đơn vị công tác của khách hàng thống nhất theo từng thời
điểm. Trong bất kỳ phương thức trích lương/phụ cấp/thưởng nào được Mobivi và Đơn vị công
tác của khách hàng thống nhất, Khách hàng cam kết sẽ cung cấp các hồ sơ, tài liệu, phiếu đăng
ký/uỷ nhiệm, v.v… để Đơn vị công tác của khách hàng và/hoặc đối tác của Đơn vị công tác của
khách hàng có đủ thẩm quyền, điều kiện để thực hiện việc trích lương/phụ cấp/thưởng của
Khách hàng để thanh toán cho Techcombank thông qua việc chuyển tiền vào tài khoản của
Mobivi.
• Đối với các khách hàng trả lương qua tài khoản tại Techcombank:
• KH đồng ý rằng Techcombank được thực hiện tạm khóa và trích nợ số tiền phải trả của kỳ sao kê
từ tài khoản lương của khách hàng để khôi phục hạn mức cho khách hàng. Hạn mức sẽ được khôi
phục sau 01 ngày làm việc kể từ ngày Techcombank ghi có tiền vào Tài khoản hạn mức iCare.
Chuyển nợ quá hạn:
• Kể từ ngày liền kề sau ngày đến hạn thanh toán, nếu khách hàng không thanh toán hoặc thanh
toán số tiền nhỏ hơn số tiền phải trả của kỳ sao kê, toàn bộ dư nợ chưa thanh toán sẽ bị chuyển
sang nợ quá hạn.
• Trường hợp khách hàng nghỉ việc hoặc Mobivi và Đơn vị công tác của khách hàng chấm dứt hợp
tác triển khai chương trình phúc lợi iCare, toàn bộ các khoản nợ sẽ đến hạn ngay lập tức trừ
trường hợp Techcombank chấp thuận cho khách hàng tiếp tục duy trì hạn mức. Khách hàng uỷ
quyền và đồng ý để Đơn vị nơi Khách hàng công tác trước khi nghỉ việc trích lương, thưởng và
các khoản phụ cấp khác của mình (nếu có) chuyển cho Mobivi/Techcombank để thu hồi nợ vay.

6. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
Quyền và trách nhiệm của Khách hàng:
• Yêu cầu Mobivi/Techcombank thực hiện tra soát các giao dịch theo quy định của Sản phẩm hỗ
trợ tài chính iCare.
• Tất cả thông tin Khách hàng cung cấp là đầy đủ, trung thực và chính xác trong bất kỳ hoàn cảnh
nào và cho phép Mobivi/Techcombank kiểm tra thông tin đã cung cấp với bất kỳ cá nhân hoặc
tổ chức nào. Bất kỳ thay đổi trong thông tin của Khách hàng liên quan đến thu nhập, lương, nơi
làm việc, nơi cư trú, số điện thoại và các thông tin khác ảnh hưởng đến tình hình trả nợ vay phải
được khách hàng thông báo ngay cho Mobivi.
• Đồng ý với mức lãi suất, giá trị hạn mức, thời hạn vay theo thông báo của Mobivi/Techcombank
qua SMS hoặc các phương thức phù hợp khác.
• Đồng ý để Đơn vị nơi khách hàng công tác cung cấp cho Mobivi/Techcombank các thông tin liên
quan đến nhân thân và nguồn thu nhập của Khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn các
thông tin như Hợp đồng lao động, mức lương/trợ cấp, thâm niên làm việc, email, điện thoại,
CMND, địa chỉ, chức vụ, mã nhân viên…. để phục vụ cho việc đăng ký tham gia Chương trình phúc
lợi iCare của Khách hàng.
• Khách hàng ủy quyền cho Techcombank thay mặt Khách hàng ký các đơn, công văn, văn bản gửi
đến cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Ngân hàng yêu cầu các cơ quan này cung cấp thông
tin liên quan đến việc đóng Bảo hiểm, tài khoản Ngân hàng của Khách hàng.
• Khách hàng ủy quyền cho Techcombank yêu cầu Ngân hàng mở tài khoản của Khách hàng
chuyển tiền của Khách hàng trong tài khoản cho Techcombank để thu hồi nợ vay.
• Đồng ý uỷ quyền cho Đơn vị nơi Khách hàng làm việc được quyền trích lương để thanh toán nợ
vay của Khách hàng theo thông báo sao kê hàng tháng của Mobivi/Techcombank. Trong trường
hợp khách hàng thông báo nghỉ việc, đồng ý ủy quyền chơ Đơn vị nơi khách hàng đang làm việc
được quyền trích lương để thanh toán toàn bộ phần nợ vay còn lại cho Mobivi/Techcombank.
• Chấp thuận việc Mobivi/Techcombank làm việc với Đơn vị nơi Khách hàng công tác trích lương
để thanh toán nợ vay của Khách hàng. Chấp nhận việc Techcombank có toàn quyền yêu cầu các
bên có nghĩa vụ thanh toán hoặc quản lý tài sản của Khách hàng,thực hiện nghĩa vụ của mình đối
với Khách hàng cho Techcombank/ chuyển giao tài sản mình đang quản lý của Khách hàng cho
Techcombank để thu hồi nợ.
• Chấp thuận số Điện thoại của Khách hàng trong Phiếu đăng ký tham gia chương trình Phúc lợi
iCare dùng để xác thực người giao dịch là Khách hàng hoặc người Khách hàng ủy quyền trong
các giao dịch với Mobivi/Techcombank. Khách hàng chịu toàn bộ rủi ro liên quan đến việc xác
thực qua số điện thoại này. Khách hàng công nhận, không hủy ngang và chịu trách nhiệm thanh
toán tất cả các giao dịch thành công được thực hiện qua tin nhắn, điện thoại với Mobivi/Techcombank hoặc đối tác do Techcombank chỉ định nếu không có thông báo thay đổi.
• Khách hàng có trách nhiệm bảo quản các password, mã giao dịch, mật mã do Mobivi/Techcombank cung cấp đồng thời chịu mọi rủi ro có thể phát sinh.
• Khách hàng đồng ý rằng Techcombank có thể sử dụng/ cung cấp thông tin Khách hàng đã cung
cấp để cho bên thứ 3 sử dụng cho nhiều mục đích theo quy định của pháp luật: marketing, bán
chéo sản phẩm, …
• Khách hàng đồng ý rằng Mobivi có thể sử dụng/cung cấp thông tin Khách hàng đã cung cấp để
cho bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn các công ty con, đơn vị đối tác của Mobivi, nhằm
sử dụng cho nhiều mục đích không bị cấm bởi pháp luật: marketing; nâng cao chất lượng sản
phẩm, dịch vụ của Mobivi; bán chéo sản phẩm; phát triển sản phẩm mới; phát triển mạng lưới hợp
tác của Mobivi; các mục đích khác hướng đến nâng cao lợi ích, tiện ích cho Khách hàng; phân
tích, đánh giá và các mục đích thương mại khác.
• Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản, điều kiện này và các quy định có
liên quan của pháp luật.
Quyền và trách nhiệm của Mobivi:
• Là đầu mối tiếp nhận và gửi yêu cầu giải ngân Sản Phẩm iCare sang Techcombank theo các
thông tin/yêu cầu mà Khách hàng cung cấp.
• Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ do Khách hàng cung cấp; chuyển thông tin, hồ sơ
Khách hàng cho Techcombank để thực hiện thẩm định, phê duyệt tín dụng.
• Gửi thông báo cho khách hàng về dư nợ cuối kỳ sao kê, số tiền phải trả của kỳ sao kê qua SMS
và/hoặc hình thức phù hợp khác do Mobivi quy định từng thời kỳ.
• Được miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin… bị trục trặc, hoặc
vì bất kỳ lý do gì ngoài khả năng kiểm soát của Mobivi.
• Thực hiện công tác chăm sóc, hỗ trợ Khách hàng.
• Giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thực hiện các giao
dịch theo quy định của Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare theo quy định của pháp luật.
• Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản, điều kiện này và các quy định có
liên quan của pháp luật.
Quyền và trách nhiệm của Techcombank
• Được thực hiện tạm khóa và trích nợ số tiền phải trả của kỳ sao kê từ tài khoản lương của Khách
hàng trả lương qua Techcombank để khôi phục hạn mức cho Khách hàng.
• Yêu cầu Bên có nghĩa vụ thanh toán tiền, lương cho Khách hàng chuyển trả thu nhập, khoản thu
của Khách hàng cho Techcombank để thu hồi nợ vay.
• Được miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin… bị trục trặc, hoặc
vì bất kỳ lý do gì ngoài khả năng kiểm soát của Techcombank.
• Từ chối cấp phép các Giao dịch không hợp pháp, hợp lệ theo quy định của Techcombank và pháp
luật hoặc trong các trường hợp ngoài khả năng kiểm soát của Techcombank.
• Yêu cầu khách hàng thanh toán các giao dịch và các khoản lãi, phí phát sinh liên quan đến việc
thực hiện các giao dịch theo quy định của Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare.
• Techcombank được quyền thu hồi nợ trước hạn, nếu Khách hàng vi phạm các quy định tại Điều
khoản điền kiện này, điều khoản điều kiện của các sản phẩm và các cam kết liên quan.
• Được quyền liên hệ với vợ/chồng/người tham chiếu của khách hàng mà khách hàng đã điền trên
Phiếu đề nghị tham gia chương trình phúc lợi iCare trong trường hợp cần thiết.
• Giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thực hiện các giao
dịch theo quy định của Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare theo quy định của pháp luật.
• Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản, điều kiện này và các quy định có
liên quan của pháp luật.

7.PHƯƠNG THỨC LIÊN LẠC
Các thông báo, thay đổi Điều khoản điền kiện, sản phẩm và các văn bản liên quan sẽ được gửi đến
Khách hàng theo một hoặc nhiều các phương thức sau:
• Gửi tin nhắn đến số điện thoại của Khách hàng. Khách hàng xem như đã nhận thông tin ngay khi
nhà cung cấp dịch vụ đã gửi tin nhắn đến số điện thoại của Mobivi/Techcombank; Các thông tin
liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và cấp Tín dụng sẽ được gửi tin nhắn đến cho Khách hàng.
Khách hàng đồng ý rằng nếu khách hàng không có bất kỳ phản hồi nào ngay khi nhận tin nhắn,
sẽ được coi là Khách hàng đã đồng ý với các thông tin liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và
cấp Tín dụng, giao dịch qua Techcombank.
• Thông báo công khai trên website của Mobivi/Techcombank tại địa chỉ: www.techcombank.com.vn hoặc www.mobivi.vn Khách hàng được xem như đã nhận được thông tin sau một
ngày, kể từ ngày Mobivi/Techcombank đưa thông tin lên website; Đối với một số dịch vụ Mobivi/Techcombank hợp tác với các đối tác khác, các thông tin liên quan có thể sẽ được thông
báo trên trang web của bên hợp tác với Mobivi/Techcombank;
• Gửi email theo địa chỉ email của Khách hàng quy định tại Phiếu đăng ký tham gia chương trình
Phúc lợi iCare. Khách hàng xem như đã nhận được thông tin ngay khi Mobivi/Techcombank gửi
email;
• Gửi thư đến địa chỉ Khách hàng. Khách hàng xem như đã nhận được thông tin sau ba ngày, kể từ
ngày Mobivi/Techcombank gửi thư. Sau 7 ngày, kể từ ngày gửi thông báo, văn bản cho Khách
hàng, Khách hàng đồng ý rằng nếu Mobivi/Techcombank không nhận được bất cứ phản hồi nào
bằng văn bản của Khách hàng, sẽ được coi là Khách hàng đã đồng ý với các thông tin mà Mobivi/Techcombank đã thông báo cho Khách hàng.
• Giao trực tiếp tới khách hàng thông qua các điểm giao dịch, điểm giới thiệu dịch vụ và nhân viên
của Techcombank, Mobivi hoặc bên thứ ba được ủy quyền.
Các thông báo, đăng ký, đề nghị của Khách hàng gửi tới Mobivi/Techcombank theo một trong các
phương thức sau: Nhắn tin theo quy định của từng sản phẩm;
• Sử dụng công cụ Internet banking theo quy định của Mobivi/Techcombank;
• Giao dịch trực tiếp qua điện thoại. Techcombank/Mobiviđược xem như giao dịch với đúng Khách
hàng nếu người giao dịch cung cấp đúng các thông tin đã đăng ký trong Phiếu đăng ký tham gia
chương trình phúc lợi iCare, các đăng ký, thông tin khác trong quá trình sử dụng hạn mức hoặc
đã cung cấp cho giao dịch viên đúng mã giao dịch gửi qua tin nhắn điện thoại của Khách hàng.
• Phương thức liên lạc khác theo quy định của từng sản phẩm.
Techcombank/Mobivi sẽ cung cấp cho Khách hàng password để liên lạc giữa hai bên. Khách hàng
chấp nhận các giao dịch sử dụng password đã cấp là giao dịch do chính Khách hàng thực hiện và chấp
nhận các rủi ro khi sử dụng.
Phương thức xác định khách hàng trong các giao dịch: Trong các giao dịch phát sinh với Mobivi/Techcombank không sử dụng văn bản giấy, người cung cấp cho Mobivi/Techcombank password/ mã giao
dịch gửi qua tin nhắn đến số điện thoại khách hàng đã đăng ký được xem là chính khách hàng hoặc
người do khách hàng ủy quyền hợp lệ để thực hiện giao dịch với Mobivi/Techcombank.
Ngoài các phương thức liên lạc giữa các bên theo quy định trên, Mobivi sẽ mở cho khách hàng Tài
khoản iCare trên trang web của Mobivi. Khách hàng phải thường xuyên cập nhật vào tài khoản của
mình để kiểm tra sao kê, các thông báo của Techcombank và Mobivi. Techcombank và Mobivi được
xem như đã gửi thông báo đến cho khách hàng ngay sau khi thông tin được đăng tải vào Tài khoản
iCare. Khách hàng sẽ được cấp password để thực hiện các giao dịch trên Tài khoản iCare. Khách hàng
có trách nhiệm bảo quản password và chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch thành công có sử dụng
password được cấp. Khách hàng cam kết tuân thủ tất cả các quy định, điều khoản điều kiện đăng tải
trên Tài khoản iCare trong mọi giao dịch.

8. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
Sửa đổi, bổ sung nội dung:
• Mobivi/Techcombank có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định trong Điều khoản điều
kiện này. Mobivi/Techcombank có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều khoản, điều
kiện này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Khách hàng hoặc thông báo trên website
của Mobivi/Techcombank. Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được ghi rõ trong
thông báo hoặc từ ngày Mobivi/Techcombank gửi thông báo (nếu không ghi rõ ngày hiệu lực
trên thông báo).
• Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày Mobivi/Techcombank thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều
khoản, điều kiện này, nếu Khách hàng không đồng ý với các thay đổi, Khách hàng có toàn quyền
trả nợ trước hạn, không sử dụng Hạn mức hoặc đề nghị chấm dứt Hạn mức trước hạn.
• Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày Mobivi/Techcombank thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều
khoản, điều kiện này, nếu Khách hàng vẫn tiếp tục duy trì/sử dụng Hạn mức sau khi có thông báo
của Techcombank, được hiểu Khách hàng chấp nhận các thay đổi theo thông báo của Mobivi/Techcombank.
Luật điều chỉnh, giải quyết tranh chấp:
• Điều khoản, điều kiện chương trình phúc lợi iCare này được điều chỉnh bởi luật pháp nước Cộng
hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
• Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến việc giải thích từ ngữ cũng như việc
thực hiện Điều khoản, điều kiện chương trình phúc lợi iCare này giữa Khách hàng và Mobivi/Techcombank trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trong trường
hợp hoà giải không thành, các bên có quyền đưa tranh chấp ra Toà án có thẩm quyền ở Việt Nam
để giải quyết
Thời hạn hiệu lực và điều khoản thi hành:
• Điều khoản, điều kiện chương trình phúc lợi iCare này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng ký tên
vào Phiếu đăng ký tham gia Chương trình phúc lợi iCare cho đến khi Khách hàng hoàn thành mọi
nghĩa vụ thanh toán theo Điều khoản, điều kiện chương trình phúc lợi iCare này.
• Những tài liệu kèm theo Điều khoản, điều kiện chương trình phúc lợi iCare này (Phiếu tham gia
chương trình phúc lợi iCare …) là một bộ phận không thể tách rời của Điều khoản, điều kiện này
và toàn bộ các tài liệu này cấu thành Hợp đồng về việc sử dụng các gói phúc lợi thuộc Chương
trình phúc lợi iCare.
• Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với Điều khoản, điều kiện này, đã được Techcombank giải thích chính xác, đầy đủ về các nội dung trước khi ký. Hợp đồng được lập bằng tiếng
Việt.
• Khách hàng có thể tham khảo nội dung của Điều khoản, điều kiện này tại website của Mobivi và
Techcombank.

Điều khoản và điều kiện tham gia chương trình Phúc Lợi iCare - Ngân hàng TNHH INDOVINA(IVB)
Thông báo điều chỉnh Điều khoản và Điền kiện Chương trình Phúc Lợi iCare - Techcombank
Thông báo điều chỉnh Điều khoản và Điền kiện Chương trình Phúc Lợi iCare - Ngân hàng TNHH INDOVINA(IVB)

PRIVACY POLICY:

 

Viet Phu Payment Services Support Corporation, or Mobivi ("us", "we", or "our") operates the iCare Benefits program and the http://www.icarebenefits.com website (the "Service"). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of personal information when you use our Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy. We use your personal information for providing and improving the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.
Information Collection and Use
While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you.
Log Data
We collect information that your browser sends whenever you visit our Service ("Log Data"). This Log Data may include information such as your computer's Internet Protocol ("IP") address, browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.
Cookies
Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer's hard drive. We use "cookies" to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.
Service Providers
We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service, to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used. These third parties have access to your Personal Information only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.
Security
The security of your personal information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your personal information, we cannot guarantee its absolute security.
Links to Other Sites
Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party's site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit. We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.
Children's Privacy
Our Service does not directly address anyone under the age of 13 ("Children"). We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us. If we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we will delete such information from our servers immediately.
Changes to this Privacy Policy
We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.
Contact Us
If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us.

TERM OF USE:

 

Please read these Terms of Use ("Terms", "Terms of Use") carefully before using the http:www.icarebenefits.com website (the "Service") operated by Viet Phu Payment Services Support Corporation, Mobivi, or iCare Benefits ("us", "we", "our", or "iCB"). Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service. By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.
Privacy
Please review our Privacy Notice, which also governs your use of our Services, to understand our practices. Links to Other Web Sites Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by iCare Benefits. iCare Benefits has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that iCare Benefits shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services. We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that you visit.
Legal Use
Under no circumstances are customer allowed to partake in any activities that may suggest any form of business which includes but is not limited to: marketing, sales, licensing, distribution, delivery, advertising, and direct and/or indirect promotions of any product, service, data, information, or images that is considered illegal by the current system or offensive by the local culture. Users are not allowed to partake in any activities pertaining to distributing or publishing undesired email (spamming) such as promotions or advertisements via the internet to other users in the system.
Compliance
We have the legal right to demand users’ compliance to these terms of use during the use of our service. If there are any sign of violation of these terms, we are allowed to unilaterally suspend or even end: (1) Usage of service, (2) Service usage agreement, or (3) Access to this Website. We reserve the right to report any activities suspected of violation to the relevant authorities or third parties. We also reserve the right to collaborate with legal entities to pursue an investigation on any illegal activities. If users would like to report any activity in violation of these terms, please contact us. Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of our rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.
Rights & Obligations of the Parties
Customer agrees that iCB can either use or supply information given by customers to a third party, including but not limited to subsidiaries, iCB’s partners, in order to use for multiple items purposes prescribed by law such as: marketing; improve product quality, service iCB; cross-selling; development of new products; development of network cooperation of iCB; other purposes towards enhancing benefits and customers' convenience;
Electronic Communications
When you use our Service, or send e-mails to us, you are communicating with us electronically. You consent to receive communications from us electronically. We will communicate with you by e-mail or by posting notices on this site or through the other iCare Benefits Services. You agree that all agreements, notices, disclosures, and other communications that we provide you electronically satisfy any legal requirement that such communications be in writing.
Copyright
All content included in or made available through any iCare Benefits Service, such as text, graphics, logos, images, videos, digital downloads, and data compilations is our property or that of our content suppliers and is protected by international copyright laws. The Mobivi and iCare Benefits franchises and logos have been registered and are exclusively owned by Viet Phu Payment Services Support Corporation (Mobivi) in Vietnam. We reserve legal rights to make additions or amendments to this franchise at times. Therefore, your registration, intentional or unintentional, of any logo or franchise that could be mistaken for or confused with Mobivi or iCare Benefits is illegal. You must comply with all standards set by our franchises and logos and must only use them in accordance with our policies.
Intellectual Property Rights
Users of this Service are allowed to view, download, and print these contents under the following circumstances: the content is for personal use and not commercial; users will not replicate, publish or re-use this content; users will not, in any way, modify this content; users will not move any copyrights, franchise or any exclusive content on the website. Outside the activities explicitly permitted here, any replication, modification or reuse of the website’s content without our written permission is strictly prohibited.
Disclaimer
This website and all services are provided on the basis of “feasibility”. We do not guarantee that this website and all services will always be available, ready for use, nor does it guarantee uninterrupted, timely, accurate, safe, flawless, virus-free or any end results of use of this website or associated services. This website and all services are dependent on internet connection, and are prone to interruption and/or delay caused by power outage, or external attacks. Under such circumstances, and for these terms, we will attempt to resolve the interruption and intervene to repair, adjust and/or recover the system in the shortest period possible.
Limitations of Liability
We will not have any joint responsibility for any damage/loss resulted from unauthorized attempts to access the mainframe, interface of the supplier, yours and your clients’ website, equipment and information resulted from accidents, or illegal vehicles such as hacking or use of third party’s devices or any results outside of our jurisdiction. We take no responsibility if the website or services are infiltrated and/or compromised by Trojans, viruses, or destructive external programs and software. As a term for use of this website and its services, users agree that Viet Phu Payment Services Support Corporation, Mobivi, or iCare Benefits, its director, employees, member organizations, shareholders, agents, and suppliers will not be responsible to customers or any third parties for damages to customer’s profit, business opportunity, direct or indirect expenditure for connecting to or use of this website or other related services. We do not guarantee or take responsibility for the results of transactions and use of internet. Everything related to transactions of iCare Benefits will be resolve based on the corresponding agreed term of use between our issuers and customer.
Compensation
Users are liable to compensate us or any third party for any and all real damages whose cause is attributed to users under the following circumstances: Violation of these terms of use and agreement of our services; violation of the law that affected or damages us; any misconduct, intentional or unintentional, of customer, staff or agents that affected or damages us; violation of any term / agreement of the Privacy Policy; violation of intellectual property rights or legal rights of any individuals / organizations that affects or damages us; disputes in advertising, promoting, distributing of goods on your side that affected or damages us.
Accessing Areas with Password Protection
Only individuals who are legally authorized by us are allowed to gain access to and use areas that are password protected on the Website. We have the right to take legal actions based on the current law against individuals / organizations who attempts to access these areas.
Changes
We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will try to provide at least 60 days’ notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion. By continuing to access or use our Service after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the Service.
Contact Us
If you have any questions about these Terms, please contact us.

Điều khoản và điều kiện tham gia chương trình Phúc Lợi iCare – Techcombank

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI
iCARE – TECHCOMBANK

1.ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC THUẬT NGỮ
• Chương trình phúc lợi iCare: Là Chương trình phúc lợi do Mobivi cung cấp. Trong đó, các khách
hàng là thành viên của Chương trình sẽ được Techcombank cung cấp Sản phẩm Hỗ trợ tài chính
iCare để mua hàng hóa, dịch vụ từ Mobivi, ứng tiền mặt và các giao dịch được phép khác. Bằng
việc đăng ký tham gia Chương trình phúc lợi iCare, khách hàng đồng thời được hiểu là đã đăng
ký sử dụng Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare.
• Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare (Sản phẩm iCare): là sản phẩm cho vay theo hình thức hạn mức
tín dụng không tài sản bảo đảm do Techcombank cung cấp, theo đó Khách hàng được Techcombank cung cấp một hạn mức tín dụng để sử dụng cho các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ từ
Mobivi, ứng tiền mặt, nạp điện thoại và các giao dịch được phép khác.
• Hạn mức Tín dụng (HMTD): là số tiền vay tối đa của Khách hàng được cấp bởi Techcombank.
Tổng số tiền khách hàng được sử dụng khi thực hiện các giao dịch không được vượt quá giá trị
Hạn mức tín dụng.
• Hạn mức giao dịch: theo định nghĩa tại Điều 3, mục 3.6.
• Mobivi: Công ty cổ phần hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú (MSDN 0305133050) - là đơn vị cung
cấp các dịch vụ mua hàng hóa, dịch vụ cho Khách hàng thông qua chương trình phúc lợi iCare;
ký Hợp đồng hợp tác với Techcombank về việc triển khai Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare đối với
các khách hàng tham gia Chương trình phúc lợi iCare.
• Techcombank: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, đơn vị cung cấp Sản phẩm hỗ trợ tài chính
iCare theo Hợp đồng hợp tác với Mobivi.
• Khách hàng: là khách hàng cá nhân đồng thời là thành viên Chương trình phúc lợi iCare của
Mobivi được Techcombank cung cấp hạn mức tín dụng theo Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare.
• Đơn vị công tác của khách hàng: là đơn vị có ký Thỏa thuận với Mobivi v/v triển khai chương trình
phúc lợi iCare tới cán bộ nhân viên của đơn vị (tức khách hàng), có thể là Doanh nghiệp hoặc
đơn vị hành chính sự nghiệp/tổ chức chính trị xã hội. Tài khoản iCare: là tài khoản được Mobivi
cấp cho thành viên Chương trình phúc lợi iCare để quản lý, theo dõi việc mua hàng hoá, dịch vụ
của thành viên.
• Tài khoản hạn mức iCare: là tài khoản tiền vay được Techcombank cấp cho khách hàng khi khách
hàng được phê duyệt hạn mức tín dụng iCare. Tài khoản được sử dụng để quản lý hạn mức tín
dụng Techcombank cấp cho khách hàng, theo dõi các giao dịch sử dụng hạn mức của khách
hàng, việc trả nợ của khách hàng, dư nợ của khách hàng theo Sản phẩm iCare.
• Giao dịch mua hàng/dịch vụ: là giao dịch được cung cấp qua gói phúc lợi iCare cơ bản, theo đó
khách hàng sử dụng hạn mức tín dụng được cấp từ Sản phẩm iCare để thực hiện mua hàng hóa,
dịch vụ từ Mobivi thông qua các kênh mua hàng hóa, dịch vụ do Mobivi cung cấp (bao gồm
nhưng không giới hạn bởi website, tổng đài điện thoại, mua và giao hàng trực tiếp, vv…). Tùy
từng mặt hàng và theo quy định của Mobivi, thời hạn trả góp đối với hàng hóa, dịch vụ là khác
nhau.
• Giao dịch ứng tiền nhanh: là giao dịch mà khách hàng sử dụng tin nhắn điện thoại di động (SMS)
(hoặc các kênh khác do Mobivi cung cấp từng thời kỳ) để chuyển tiền từ hạn mức tín dụng của
Sản phẩm iCare sang một tài khoản đích do khách hàng chỉ định. Với giao dịch này, khách hàng
phải thanh toán toàn bộ giá trị giao dịch vào trước ngày đến hạn của kỳ sao kê mà khách hàng
thực hiện giao dịch. Giao dịch này gồm 2 loại:
• Giao dịch ứng tiền nhanh qua số thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM): là giao dịch ứng tiền nhanh mà
khách hàng sử dụng tin nhắn điện thoại di động (SMS) (hoặc các kênh khác do Mobivi cung cấp
từng thời kỳ) để chuyển tiền từ hạn mức tín dụng của Sản phẩm iCare sang một tài khoản đích
do khách hàng chỉ định thông qua hệ thống chuyển tiền qua số thẻ của Banknet VN.
• Giao dịch ứng tiền nhanh qua số tài khoản: là giao dịch ứng tiền nhanh mà khách hàng sử dụng
tin nhắn điện thoại di động (SMS) (hoặc các kênh khác do Mobivi cung cấp từng thời kỳ) để
chuyển tiền từ hạn mức tín dụng của Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare sang một tài khoản đích
do khách hàng chỉ định thông qua hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng.
• Sao kê: là thông báo dư nợ và số tiền phải trả của Kỳ sao kê do Mobivi gửi tới khách hàng. Mobivi
có trách nhiệm thông báo về dư nợ và số tiền phải trả hàng kỳ tới khách hàng qua SMS hoặc các
phương thức phù hợp khác.
• Kỳ sao kê: theo định kỳ hàng tháng, được tính từ ngày sau ngày sao kê tháng đến trước tới hết
ngày sao kê tháng này.
• Ngày sao kê: là ngày cố định hàng tháng mà Techcombank chốt dư nợ phát sinh trong kỳ sao kê
của khách hàng. Trong trường hợp một Kỳ sao kê có Ngày sao kê rơi vào ngày nghỉ/kỳ nghỉ hoặc
ngày làm việc cuối cùng trước ngày nghỉ/kỳ nghỉ, Ngày sao kê của kỳ đó sẽ được Đơn vị công
tác của khách hàng thống nhất với Mobivi.
• Ngày đến hạn: là ngày cuối cùng mà khách hàng phải hoàn trả số tiền phải trả của Kỳ sao kê theo
thông báo trong Sao kê. Dư nợ cuối kỳ sao kê: là tổng số tiền khách hàng nợ tại cuối ngày sao kê
phát sinh từ việc KH sử dụng hạn mức iCare để giao dịch
• Số tiền phải trả của Kỳ sao kê: là số tiền tối thiểu khách hàng phải trả Techcombank chậm nhất
vào ngày đến hạn của Kỳ sao kê.
• Hợp đồng hợp tác: là Hợp đồng hợp tác và các Phụ lục liên quan ký giữa Techcombank và Mobivi
về việc hợp tác triển khai Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG HẠN MỨC TÍN DỤNG
Trong phạm vi của Chương trình phúc lợi iCare, khách hàng được sử dụng hạn mức tín dụng được
cấp theo Sản phẩm iCare cho các giao dịch:
• Giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ (Với giao dịch này, Khách hàng đồng ý để Techcombank giải
ngân số tiền tương đương giá trị hàng hóa, dịch vụ vào tài khoản tiền gửi của Mobivi hoặc nhà
cung cấp hàng hóa dịch vụ do Mobivi chỉ định.
• Giao dịch ứng tiền nhanh qua số thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM)
• Giao dịch ứng tiền nhanh qua số tài khoản.
• Các giao dịch khác theo quy định của Techcombank từng thời kỳ.
Quy định liên quan đến việc mua hàng phi vật lý (vay trả tiền dịch vụ, thẻ nạp tiền, voucher, thanh
toán tiền điện, nước, điện thoại…) và Ứng tiền nhanh:
• Khách hàng đề nghị giải ngân việc mua hàng phi vật lý và Ứng tiền nhanh vào tài khoản của
khách hàng hoặc bên thứ ba tại Techcombank hoặc ngân hàng khác: Khách hàng đồng ý để
Mobivi thay mặt • Khách hàng yêu cầu Techcombank giải ngân vào tài khoản Khách hàng yêu
cầu.
• Yêu cầu giải ngân từ Mobivi được xem là chứng từ đề nghị vay vốn và nhận nợ của khách hàng
với Techcombank. Khách hàng có thể tham chiếu lãi suất/phí mỗi lần rút tiền trên website của
Mobivi tại địa chỉ: www.mobivi.vn. Khách hàng có thể cập nhật thông tin của các Kỳ sao kê bằng
cách gọi điện thoại đến Dịch vụ chăm sóc Khách hàng của Mobivi qua tổng đài 18006669.
Quy định liên quan đến việc mua hàng vật lý:
• Khi có nhu cầu mua hàng hóa, Khách hàng sẽ thực hiện việc đặt hàng thông qua các kênh đặt
hàng do Mobivi cung cấp, đơn đặt hàng của Khách hàng được xem là yêu cầu giải ngân của
Khách hàng đối với Techcombank;
• Khách hàng nhận nợ bằng Chứng từ giao nhận/ nhận nợ được ký tại thời điểm khách hàng nhận
hàng. Khoản nợ của khách hàng được ghi nhận ngay từ thời điểm giao dịch được Mobivi thông
báo thực hiện thành công.
• Trường hợp khách hàng đề nghị giao hàng cho người khác không phải là Khách hàng, Mobivi gửi
tin nhắn mã giao dịch qua điện thoại của Khách hàng. Người có thể cung cấp mã giao dịch được
coi là Khách hàng hoặc người được Khách hàng ủy quyền, sẽ được quyền nhận hàng từ nhân viên
giao nhận của Mobivi và ký đề nghị giải ngân, chứng từ nhận nợ. Khách hàng có trách nhiệm bảo
mật mã giao dịch này, Techcombank và Mobivi không chịu trách nhiệm bồi thường cho các thiệt
hại của Khách hàng khi Khách hàng để lộ, tiết lộ mã giao dịch này cho người khác.
• Chính sách đổi trả hàng và hủy đơn hàng: Được thực hiện theo chính sách đổi trả hàng và hủy
đơn hàng được Mobivi công bố theo từng thời kỳ trên website của Mobivi tại địa chỉ: www.mobivi.vn.
Chứng từ giải ngân:
• Đề nghị giải ngân: Đề nghị giải ngân của Mobivi được xem là Đề nghị giải ngân của khách hàng.
• Giấy nhận nợ: Trường hợp giải ngân để mua hàng hóa thì Giấy nhận nợ là chứng từ giao hàng do
khách hàng hoặc người được ủy quyền của khách hàng ký. Trường hợp giải ngân tiền mặt hoặc
trường hợp mua hàng hóa dịch vụ không cần giao hàng, chứng từ chứng minh khách hàng nhận
nợ là các chứng từ, thông tin dữ liệu chứng minh Techcombank đã giải ngân/chuyển tiền vào tài
khoản do Khách hàng chỉ định/tài khoản của đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ.
Các quy định khác:
• Techcombank sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thắc mắc liên quan đến việc nhận hàng và chất
lượng hàng hóa, dịch vụ và các vấn đề khác phát sinh với đơn vị cung cấp theo chính sách của
Mobivi.
• Mobivi sẽ chịu trách nhiệm về mọi thắc mắc liên quan đến việc nhận hàng và chất lượng hàng
hóa, dịch vụ và các vấn đề khác phát sinh với đơn vị cung cấp theo chính sách của Mobivi.
• Bất kỳ thay đổi trong quyền sở hữu hàng hóa bao gồm quyền sử dụng, việc sử dụng, mất mát,
hư hỏng… sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ trả góp khoản vay của Khách hàng đối với Mobivi/Techcombank.

3. QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC TÍN DỤNG VÀ HẠN MỨC GIAO DỊCH
Thời hạn sử dụng Hạn mức: 12 tháng, kể từ ngày Techcombank/Mobivi gửi thông báo gói phúc lợi cho
khách hàng qua địa chỉ email hoặc tin nhắn SMS. Trường hợp khách hàng hoặc Techcombank không
thông báo chấm dứt Hạn mức ít nhất 05 ngày trước thời điểm hết thời hạn sử dụng hạn mức theo
phương thức liên lạc quy định trong Điều khoản điều kiện này thì Techcombank có quyền quyết định
việc tự động tái cấp hạn mức cho Khách hàng với thời gian tái cấp là 01 năm.
Mục đích sử dụng hạn mức: Tiêu dùng.
Tăng, giảm hạn mức tín dụng
• Techcombank được quyền tăng, giảm Hạn mức Tín dụng của Khách hàng nếu Techcombank xét
thấy Khách hàng đủ hoặc không đủ điều kiện theo tiêu chuẩn của Techcombank. Hạn mức tín
dụng thay đổi (nếu có) sẽ được thể hiện tại tin nhắn thông báo mà Techcombank gửi tới số điện
thoại mà Khách hàng đã đăng ký trong Phiếu đăng ký tham gia Chương trình phúc lợi iCare;
• Trường hợp Techcombank giảm hạn mức tín dụng của khách hàng, khách hàng sẽ tiếp tục trả nợ
cho những giao dịch đã thực hiện cho đến khi hết dư nợ của các giao dịch này. Những giao dịch
mới chỉ được thực hiện cho đến khi dư nợ thấp hơn Hạn mức Tín dụng đã được cấp.
Các trường hợp khóa tài khoản hạn mức iCare:
• Tài khoản hạn mức iCare của khách hàng có thể bị khóa tạm thời nếu chậm nhất ngày đến hạn
thanh toán của kỳ sao kê thứ hai liên tiếp sau kỳ sao kê chưa thanh toán, khách hàng không thanh
toán đủ số tiền phải trả. Trong trường hợp chậm nhất vào ngày đến hạn thanh toán của kỳ sao
kê thứ ba liên tiếp sau kỳ sao kê chưa thanh toán, khách hàng thanh toán đủ số tiền phải trả, tài
khoản hạn mức iCare của khách hàng sẽ được mở lại.
• Tài khoản hạn mức iCare của khách hàng có thể bị khóa vĩnh viễn nếu chậm nhất ngày đến hạn
thanh toán của kỳ sao kê thứ ba liên tiếp sau kỳ sao kê chưa thanh toán, khách hàng không thanh
toán đủ số tiền phải trả.
• Ngoài ra, Techcombank có quyền xem xét khóa tài khoản hạn mức iCare của khách hàng trong
các trường hợp sau:
• Khi Techcombank nhận được thông báo từ Mobivi/đơn vị là khách hàng nghỉ việc. Đối với
trường hợp khách hàng nghỉ thai sản, tài khoản khách hàng sẽ bị khoá sau khi theo thỏa
thuận với Mobivi.
• Techcombank phát hiện có dấu hiệu gian lận thông qua kiểm soát sau vay.
• Techcombank phát hiện thông tin tiêu cực về khách hàng từ các nguồn thông tin của Techcombank.
• Techcombank phát hiện thông tin bất lợi về đơn vị công tác của khách hàng có ảnh hưởng
tới thu nhập của khách hàng hoặc khả năng đơn vị công tác của khách hàng thu hộ dư nợ
hạn mức iCare của khách hàng chuyển trả cho Techcombank.
Chấm dứt Hạn mức tín dụng:
• Techcombank được quyền chấm dứt việc cung cấp Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare (chấm dứt
hạn mức tín dụng) cho khách hàng trong các trường hợp:
• Trường hợp khóa vĩnh viễn tài khoản hạn mức iCare theo quy định tại mục 3.4 nêu trên.
• KH vi phạm các quy định về việc sử dụng Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare của Techcombank, vi
phạm Điều khoản, điều kiện này hoặc vi phạm các quy định của pháp luật;
• Techcombank phát hiện tài liệu, thông tin do khách hàng cung cấp là không chính xác, không
trung thực, sai sự thật; khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ (bao gồm nợ gốc, lãi, phí và các chi
phí khác phát sinh) với Techcombank và/hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào khác;
• Khách hàng liên quan đến các vụ kiện, vụ án mà theo quan điểm của Techcombank thì có thể ảnh
hưởng nghiêm trọng đến khả năng trả nợ của khách hàng;
• Khách hàng bị bắt, khởi tố, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành bản án hình sự;
• Khách hàng chết, mất tích;
• Các trường hợp liên quan đến nghỉ việc, thay đổi thu nhập hoặc không đáp ứng điều kiện được
cấp HMTD theo quy định của Techcombank;
• Các trường hợp liên quan đến giả mạo và quản lý rủi ro;
• Các sự kiện mà theo đánh giá, xem xét của Techcombank là có khả năng ảnh hưởng tới khả năng
trả nợ đầy đủ, đúng hạn của khách hàng;
• Các trường hợp khác theo quy định của Techcombank và pháp luật.
Hạn mức giao dịch bao gồm:
• Hạn mức thanh toán cho các giao dịch mua hàng hóa dịch vụ
• Hạn mức ứng tiền nhanh
• Hạn mức giao dịch khác
Các Hạn mức này được cập nhật trong tài khoản iCare của Khách hàng trên website của Mobivi:
www.mobivi.vn hoặc Khách hàng có thể gọi điện thoại đến Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Mobivi
để được cung cấp thông tin.

4. LÃI SUẤT VÀ PHÍ
Toàn bộ lãi suất trong hạn áp dụng cho giao dịch thanh toán mua hàng hóa/dịch vụ sẽ được Mobivi tài
trợ.
Với giao dịch Ứng tiền nhanh và các giao dịch được phép khác, Khách hàng có trách nhiệm thanh toán
Phí và lãi (nếu có) cho Techcombank theo chính sách Phí và lãi được Techcombank công bố theo từng
thời điểm trên website: www.techcombank.com.vn.
Phí vận chuyển lắp đặt và đổi trả sản phẩm: theo chính sách của Mobivi được công bố theo từng thời
kỳ trên website: www.mobivi.vn của Mobivi.
Các loại phí khác: Mức phí theo quy định của Techcombank được công bố theo từng thời kỳ trên website: www.techcombank.com.vn

5. THANH TOÁN NỢ, CHUYỂN NỢ QUÁ HẠN
Số tiền phải trả hàng kỳ và thứ tự ưu tiên gạch nợ:
- Số tiền phải trả hàng kỳ của khách hàng là tổng số tiền phải trả của các giao dịch phát sinh trong kỳ
sao kê của khách hàng, cụ thể:
• Với giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ trả góp: số tiền phải trả hàng tháng là giá trị hàng hóa, dịch
vụ chia đều theo thời hạn trả góp của giao dịch.
• Với giao dịch ứng tiền nhanh: số tiền phải trả là toàn bộ giá trị ứng tiền trong kỳ của khách hàng.
- Số tiền trả nợ của khách hàng được gạch nợ theo thứ tự ưu tiên sau theo thời gian phát sinh giao
dịch
Phương thức thanh toán nợ:
• Khách hàng uỷ quyền một cách vô điều kiện và tuyệt đối cho Đơn vị công tác của khách hàng
được quyền trích lương/phụ cấp/thưởng của mình để thanh toán các khoản nợ gốc, phí lãi tương
ứng với từng loại giao dịch cho Techcombank bằng cách chuyển khoản từ số tiền trích từ
lương/phụ cấp/thưởng đó vào tài khoản của Mobivi mở tại Techcombank. Trong trường hợp số
tiền lương/phụ cấp/thưởng đã được Đơn vị công tác của khách hàng trích mà không đủ để thanh
toán cho Mobivi/Techcombank, thì Khách hàng có trách nhiệm thanh toán khoản nợ còn lại cho
Mobivi/Techcombank bằng cách các điểm nhờ thu khác được Mobivi chỉ định theo từng thời
điểm
• Phương thức trích lương/phụ cấp/thưởng của Khách hàng để thanh toán các khoản nợ gốc, phí
lãi như được nêu trên sẽ do Mobivi và Đơn vị công tác của khách hàng thống nhất theo từng thời
điểm. Trong bất kỳ phương thức trích lương/phụ cấp/thưởng nào được Mobivi và Đơn vị công
tác của khách hàng thống nhất, Khách hàng cam kết sẽ cung cấp các hồ sơ, tài liệu, phiếu đăng
ký/uỷ nhiệm, v.v… để Đơn vị công tác của khách hàng và/hoặc đối tác của Đơn vị công tác của
khách hàng có đủ thẩm quyền, điều kiện để thực hiện việc trích lương/phụ cấp/thưởng của
Khách hàng để thanh toán cho Techcombank thông qua việc chuyển tiền vào tài khoản của
Mobivi.
• Đối với các khách hàng trả lương qua tài khoản tại Techcombank:
• KH đồng ý rằng Techcombank được thực hiện tạm khóa và trích nợ số tiền phải trả của kỳ sao kê
từ tài khoản lương của khách hàng để khôi phục hạn mức cho khách hàng. Hạn mức sẽ được khôi
phục sau 01 ngày làm việc kể từ ngày Techcombank ghi có tiền vào Tài khoản hạn mức iCare.
Chuyển nợ quá hạn:
• Kể từ ngày liền kề sau ngày đến hạn thanh toán, nếu khách hàng không thanh toán hoặc thanh
toán số tiền nhỏ hơn số tiền phải trả của kỳ sao kê, toàn bộ dư nợ chưa thanh toán sẽ bị chuyển
sang nợ quá hạn.
• Trường hợp khách hàng nghỉ việc hoặc Mobivi và Đơn vị công tác của khách hàng chấm dứt hợp
tác triển khai chương trình phúc lợi iCare, toàn bộ các khoản nợ sẽ đến hạn ngay lập tức trừ
trường hợp Techcombank chấp thuận cho khách hàng tiếp tục duy trì hạn mức. Khách hàng uỷ
quyền và đồng ý để Đơn vị nơi Khách hàng công tác trước khi nghỉ việc trích lương, thưởng và
các khoản phụ cấp khác của mình (nếu có) chuyển cho Mobivi/Techcombank để thu hồi nợ vay.

6. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
Quyền và trách nhiệm của Khách hàng:
• Yêu cầu Mobivi/Techcombank thực hiện tra soát các giao dịch theo quy định của Sản phẩm hỗ
trợ tài chính iCare.
• Tất cả thông tin Khách hàng cung cấp là đầy đủ, trung thực và chính xác trong bất kỳ hoàn cảnh
nào và cho phép Mobivi/Techcombank kiểm tra thông tin đã cung cấp với bất kỳ cá nhân hoặc
tổ chức nào. Bất kỳ thay đổi trong thông tin của Khách hàng liên quan đến thu nhập, lương, nơi
làm việc, nơi cư trú, số điện thoại và các thông tin khác ảnh hưởng đến tình hình trả nợ vay phải
được khách hàng thông báo ngay cho Mobivi.
• Đồng ý với mức lãi suất, giá trị hạn mức, thời hạn vay theo thông báo của Mobivi/Techcombank
qua SMS hoặc các phương thức phù hợp khác.
• Đồng ý để Đơn vị nơi khách hàng công tác cung cấp cho Mobivi/Techcombank các thông tin liên
quan đến nhân thân và nguồn thu nhập của Khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn các
thông tin như Hợp đồng lao động, mức lương/trợ cấp, thâm niên làm việc, email, điện thoại,
CMND, địa chỉ, chức vụ, mã nhân viên…. để phục vụ cho việc đăng ký tham gia Chương trình phúc
lợi iCare của Khách hàng.
• Khách hàng ủy quyền cho Techcombank thay mặt Khách hàng ký các đơn, công văn, văn bản gửi
đến cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Ngân hàng yêu cầu các cơ quan này cung cấp thông
tin liên quan đến việc đóng Bảo hiểm, tài khoản Ngân hàng của Khách hàng.
• Khách hàng ủy quyền cho Techcombank yêu cầu Ngân hàng mở tài khoản của Khách hàng
chuyển tiền của Khách hàng trong tài khoản cho Techcombank để thu hồi nợ vay.
• Đồng ý uỷ quyền cho Đơn vị nơi Khách hàng làm việc được quyền trích lương để thanh toán nợ
vay của Khách hàng theo thông báo sao kê hàng tháng của Mobivi/Techcombank. Trong trường
hợp khách hàng thông báo nghỉ việc, đồng ý ủy quyền chơ Đơn vị nơi khách hàng đang làm việc
được quyền trích lương để thanh toán toàn bộ phần nợ vay còn lại cho Mobivi/Techcombank.
• Chấp thuận việc Mobivi/Techcombank làm việc với Đơn vị nơi Khách hàng công tác trích lương
để thanh toán nợ vay của Khách hàng. Chấp nhận việc Techcombank có toàn quyền yêu cầu các
bên có nghĩa vụ thanh toán hoặc quản lý tài sản của Khách hàng,thực hiện nghĩa vụ của mình đối
với Khách hàng cho Techcombank/ chuyển giao tài sản mình đang quản lý của Khách hàng cho
Techcombank để thu hồi nợ.
• Chấp thuận số Điện thoại của Khách hàng trong Phiếu đăng ký tham gia chương trình Phúc lợi
iCare dùng để xác thực người giao dịch là Khách hàng hoặc người Khách hàng ủy quyền trong
các giao dịch với Mobivi/Techcombank. Khách hàng chịu toàn bộ rủi ro liên quan đến việc xác
thực qua số điện thoại này. Khách hàng công nhận, không hủy ngang và chịu trách nhiệm thanh
toán tất cả các giao dịch thành công được thực hiện qua tin nhắn, điện thoại với Mobivi/Techcombank hoặc đối tác do Techcombank chỉ định nếu không có thông báo thay đổi.
• Khách hàng có trách nhiệm bảo quản các password, mã giao dịch, mật mã do Mobivi/Techcombank cung cấp đồng thời chịu mọi rủi ro có thể phát sinh.
• Khách hàng đồng ý rằng Techcombank có thể sử dụng/ cung cấp thông tin Khách hàng đã cung
cấp để cho bên thứ 3 sử dụng cho nhiều mục đích theo quy định của pháp luật: marketing, bán
chéo sản phẩm, …
• Khách hàng đồng ý rằng Mobivi có thể sử dụng/cung cấp thông tin Khách hàng đã cung cấp để
cho bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn các công ty con, đơn vị đối tác của Mobivi, nhằm
sử dụng cho nhiều mục đích không bị cấm bởi pháp luật: marketing; nâng cao chất lượng sản
phẩm, dịch vụ của Mobivi; bán chéo sản phẩm; phát triển sản phẩm mới; phát triển mạng lưới hợp
tác của Mobivi; các mục đích khác hướng đến nâng cao lợi ích, tiện ích cho Khách hàng; phân
tích, đánh giá và các mục đích thương mại khác.
• Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản, điều kiện này và các quy định có
liên quan của pháp luật.
Quyền và trách nhiệm của Mobivi:
• Là đầu mối tiếp nhận và gửi yêu cầu giải ngân Sản Phẩm iCare sang Techcombank theo các
thông tin/yêu cầu mà Khách hàng cung cấp.
• Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ do Khách hàng cung cấp; chuyển thông tin, hồ sơ
Khách hàng cho Techcombank để thực hiện thẩm định, phê duyệt tín dụng.
• Gửi thông báo cho khách hàng về dư nợ cuối kỳ sao kê, số tiền phải trả của kỳ sao kê qua SMS
và/hoặc hình thức phù hợp khác do Mobivi quy định từng thời kỳ.
• Được miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin… bị trục trặc, hoặc
vì bất kỳ lý do gì ngoài khả năng kiểm soát của Mobivi.
• Thực hiện công tác chăm sóc, hỗ trợ Khách hàng.
• Giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thực hiện các giao
dịch theo quy định của Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare theo quy định của pháp luật.
• Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản, điều kiện này và các quy định có
liên quan của pháp luật.
Quyền và trách nhiệm của Techcombank
• Được thực hiện tạm khóa và trích nợ số tiền phải trả của kỳ sao kê từ tài khoản lương của Khách
hàng trả lương qua Techcombank để khôi phục hạn mức cho Khách hàng.
• Yêu cầu Bên có nghĩa vụ thanh toán tiền, lương cho Khách hàng chuyển trả thu nhập, khoản thu
của Khách hàng cho Techcombank để thu hồi nợ vay.
• Được miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin… bị trục trặc, hoặc
vì bất kỳ lý do gì ngoài khả năng kiểm soát của Techcombank.
• Từ chối cấp phép các Giao dịch không hợp pháp, hợp lệ theo quy định của Techcombank và pháp
luật hoặc trong các trường hợp ngoài khả năng kiểm soát của Techcombank.
• Yêu cầu khách hàng thanh toán các giao dịch và các khoản lãi, phí phát sinh liên quan đến việc
thực hiện các giao dịch theo quy định của Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare.
• Techcombank được quyền thu hồi nợ trước hạn, nếu Khách hàng vi phạm các quy định tại Điều
khoản điền kiện này, điều khoản điều kiện của các sản phẩm và các cam kết liên quan.
• Được quyền liên hệ với vợ/chồng/người tham chiếu của khách hàng mà khách hàng đã điền trên
Phiếu đề nghị tham gia chương trình phúc lợi iCare trong trường hợp cần thiết.
• Giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thực hiện các giao
dịch theo quy định của Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare theo quy định của pháp luật.
• Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản, điều kiện này và các quy định có
liên quan của pháp luật.

7.PHƯƠNG THỨC LIÊN LẠC
Các thông báo, thay đổi Điều khoản điền kiện, sản phẩm và các văn bản liên quan sẽ được gửi đến
Khách hàng theo một hoặc nhiều các phương thức sau:
• Gửi tin nhắn đến số điện thoại của Khách hàng. Khách hàng xem như đã nhận thông tin ngay khi
nhà cung cấp dịch vụ đã gửi tin nhắn đến số điện thoại của Mobivi/Techcombank; Các thông tin
liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và cấp Tín dụng sẽ được gửi tin nhắn đến cho Khách hàng.
Khách hàng đồng ý rằng nếu khách hàng không có bất kỳ phản hồi nào ngay khi nhận tin nhắn,
sẽ được coi là Khách hàng đã đồng ý với các thông tin liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và
cấp Tín dụng, giao dịch qua Techcombank.
• Thông báo công khai trên website của Mobivi/Techcombank tại địa chỉ: www.techcombank.com.vn hoặc www.mobivi.vn Khách hàng được xem như đã nhận được thông tin sau một
ngày, kể từ ngày Mobivi/Techcombank đưa thông tin lên website; Đối với một số dịch vụ Mobivi/Techcombank hợp tác với các đối tác khác, các thông tin liên quan có thể sẽ được thông
báo trên trang web của bên hợp tác với Mobivi/Techcombank;
• Gửi email theo địa chỉ email của Khách hàng quy định tại Phiếu đăng ký tham gia chương trình
Phúc lợi iCare. Khách hàng xem như đã nhận được thông tin ngay khi Mobivi/Techcombank gửi
email;
• Gửi thư đến địa chỉ Khách hàng. Khách hàng xem như đã nhận được thông tin sau ba ngày, kể từ
ngày Mobivi/Techcombank gửi thư. Sau 7 ngày, kể từ ngày gửi thông báo, văn bản cho Khách
hàng, Khách hàng đồng ý rằng nếu Mobivi/Techcombank không nhận được bất cứ phản hồi nào
bằng văn bản của Khách hàng, sẽ được coi là Khách hàng đã đồng ý với các thông tin mà Mobivi/Techcombank đã thông báo cho Khách hàng.
• Giao trực tiếp tới khách hàng thông qua các điểm giao dịch, điểm giới thiệu dịch vụ và nhân viên
của Techcombank, Mobivi hoặc bên thứ ba được ủy quyền.
Các thông báo, đăng ký, đề nghị của Khách hàng gửi tới Mobivi/Techcombank theo một trong các
phương thức sau: Nhắn tin theo quy định của từng sản phẩm;
• Sử dụng công cụ Internet banking theo quy định của Mobivi/Techcombank;
• Giao dịch trực tiếp qua điện thoại. Techcombank/Mobiviđược xem như giao dịch với đúng Khách
hàng nếu người giao dịch cung cấp đúng các thông tin đã đăng ký trong Phiếu đăng ký tham gia
chương trình phúc lợi iCare, các đăng ký, thông tin khác trong quá trình sử dụng hạn mức hoặc
đã cung cấp cho giao dịch viên đúng mã giao dịch gửi qua tin nhắn điện thoại của Khách hàng.
• Phương thức liên lạc khác theo quy định của từng sản phẩm.
Techcombank/Mobivi sẽ cung cấp cho Khách hàng password để liên lạc giữa hai bên. Khách hàng
chấp nhận các giao dịch sử dụng password đã cấp là giao dịch do chính Khách hàng thực hiện và chấp
nhận các rủi ro khi sử dụng.
Phương thức xác định khách hàng trong các giao dịch: Trong các giao dịch phát sinh với Mobivi/Techcombank không sử dụng văn bản giấy, người cung cấp cho Mobivi/Techcombank password/ mã giao
dịch gửi qua tin nhắn đến số điện thoại khách hàng đã đăng ký được xem là chính khách hàng hoặc
người do khách hàng ủy quyền hợp lệ để thực hiện giao dịch với Mobivi/Techcombank.
Ngoài các phương thức liên lạc giữa các bên theo quy định trên, Mobivi sẽ mở cho khách hàng Tài
khoản iCare trên trang web của Mobivi. Khách hàng phải thường xuyên cập nhật vào tài khoản của
mình để kiểm tra sao kê, các thông báo của Techcombank và Mobivi. Techcombank và Mobivi được
xem như đã gửi thông báo đến cho khách hàng ngay sau khi thông tin được đăng tải vào Tài khoản
iCare. Khách hàng sẽ được cấp password để thực hiện các giao dịch trên Tài khoản iCare. Khách hàng
có trách nhiệm bảo quản password và chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch thành công có sử dụng
password được cấp. Khách hàng cam kết tuân thủ tất cả các quy định, điều khoản điều kiện đăng tải
trên Tài khoản iCare trong mọi giao dịch.

8. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
Sửa đổi, bổ sung nội dung:
• Mobivi/Techcombank có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định trong Điều khoản điều
kiện này. Mobivi/Techcombank có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều khoản, điều
kiện này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Khách hàng hoặc thông báo trên website
của Mobivi/Techcombank. Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được ghi rõ trong
thông báo hoặc từ ngày Mobivi/Techcombank gửi thông báo (nếu không ghi rõ ngày hiệu lực
trên thông báo).
• Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày Mobivi/Techcombank thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều
khoản, điều kiện này, nếu Khách hàng không đồng ý với các thay đổi, Khách hàng có toàn quyền
trả nợ trước hạn, không sử dụng Hạn mức hoặc đề nghị chấm dứt Hạn mức trước hạn.
• Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày Mobivi/Techcombank thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều
khoản, điều kiện này, nếu Khách hàng vẫn tiếp tục duy trì/sử dụng Hạn mức sau khi có thông báo
của Techcombank, được hiểu Khách hàng chấp nhận các thay đổi theo thông báo của Mobivi/Techcombank.
Luật điều chỉnh, giải quyết tranh chấp:
• Điều khoản, điều kiện chương trình phúc lợi iCare này được điều chỉnh bởi luật pháp nước Cộng
hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
• Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến việc giải thích từ ngữ cũng như việc
thực hiện Điều khoản, điều kiện chương trình phúc lợi iCare này giữa Khách hàng và Mobivi/Techcombank trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trong trường
hợp hoà giải không thành, các bên có quyền đưa tranh chấp ra Toà án có thẩm quyền ở Việt Nam
để giải quyết
Thời hạn hiệu lực và điều khoản thi hành:
• Điều khoản, điều kiện chương trình phúc lợi iCare này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng ký tên
vào Phiếu đăng ký tham gia Chương trình phúc lợi iCare cho đến khi Khách hàng hoàn thành mọi
nghĩa vụ thanh toán theo Điều khoản, điều kiện chương trình phúc lợi iCare này.
• Những tài liệu kèm theo Điều khoản, điều kiện chương trình phúc lợi iCare này (Phiếu tham gia
chương trình phúc lợi iCare …) là một bộ phận không thể tách rời của Điều khoản, điều kiện này
và toàn bộ các tài liệu này cấu thành Hợp đồng về việc sử dụng các gói phúc lợi thuộc Chương
trình phúc lợi iCare.
• Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với Điều khoản, điều kiện này, đã được Techcombank giải thích chính xác, đầy đủ về các nội dung trước khi ký. Hợp đồng được lập bằng tiếng
Việt.
• Khách hàng có thể tham khảo nội dung của Điều khoản, điều kiện này tại website của Mobivi và
Techcombank.

Điều khoản và điều kiện tham gia chương trình Phúc Lợi iCare - Ngân hàng TNHH INDOVINA(IVB)
Thông báo điều chỉnh Điều khoản và Điền kiện Chương trình Phúc Lợi iCare - Techcombank
Thông báo điều chỉnh Điều khoản và Điền kiện Chương trình Phúc Lợi iCare - Ngân hàng TNHH INDOVINA(IVB)