NEWS
EVENTS

Letter Of Appreciation From UNICEF To Mr. Trung Dung

[Bài viết Tiếng Việt ở phía dưới] Letter Of Appreciation From UNICEF To Mr. Trung Dung On Jan 10th 2018, Mr. Trung Dung - iCare Benefits Founder and Chairman received a Letter of Appreciation from Representative of UNICEF in Vietnam for his contribution as the Corporate Advisory Board’s (CAB) member. Supporting children is Mr Trung’s cause to involve in CAB. He strongly believes that by combining private sector capabilities and together with UNICEF institutional capability, lasting impacts on the children with needs in Vietnam can be made.
In the Letter of Appreciation from UNICEF to Mr. Trung Dung, representative of UNICEF, Youssouf Abdel-Jelil highly appreciated his contribution and commitment in 2017. As one of the results from Mr. Trung’s support was a UNICEF-iCare Benefits partnership launched to create an awareness raising campaign about exclusive breastfeeding for workers in Vietnamese factories. Moreover, he worked together with CAB members and UNICEF VN to create, advocate, and support programs with great impacts to the children in needs in Vietnam.
UNICEF VN also recognized Mr. Trung Dung’s contribution to the consultative workshop held by the Ministry of Labour Invalids and Social Affairs (MOLISA) and other line ministries in partnership with UNICEF. The workshop was held to get advice and opinion of various stakeholders on the Draft National Early Childhood Development (ECD) Programme for the period of 2017-2025. During the event, Mr. Trung Dung made recommendations and highlighted the ECD issues faced by children of domestic migrant workers in industrial zones.
“In its current 5 years (2018 - 2022) strategic plan, UNICEF Vietnam decided to have a strategic focus on the children of migrant workers in Vietnam. I want to continuously engage iCare Benefits to support UNICEF’s initiatives since iCare’s core market segment are the factory workers and their families throughout Vietnam“- said Mr. Trung.
The year 2018 brings many opportunities for cooperation between Corporate Advisory Board’s members and UNICEF with a vision to improve the quality of life for children in Vietnam. Mr. Trung Dung is committed to support this vision both in his personal capacity and leading iCare Benefits to continue supporting the realization of the rights of children through advocacy, towards making Ho Chi Minh City the first child friendly city in Vietnam.
For Further Information: About UNICEF (The United Nations International Children's Fund ) is the world's leading organisation protecting children's rights. Viet Nam and UNICEF have a long history of cooperation and trust. Following reunification in 1975, UNICEF launched a nation-wide programme to meet the basic needs of Viet Nam’s girls and boys. And Vietnam was the first country in Asia and the second in the world to ratify the Convention on the Rights of the Child in 1990 and its rapid social and economic development and impressive progress toward achieving the Millennium Development Goals have undoubtedly had a positive impact on Vietnam’s children and adolescents.
--
Thư Cám Ơn Của UNICEF Gửi Tới Ông Dung Tấn Trung
Ngày 10/01/2018, Ông Dung Tấn Trung – Nhà sáng lập kiêm Chủ Tịch iCare Benefit đã nhận được Thư cảm ơn từ Đại diện của UNICEF tại Việt Nam, vì những đóng góp của ông Trung, với vai trò là Thành Viên Hội Đồng Ban Cố Vấn Doanh Nghiệp (CAB). Một trong những lý do chính của Ông Trung khi tham gia vào CAB là mong muốn giúp đỡ trẻ em. Ông Trung đặc biệt tin tưởng rằng bằng sự phối hợp giữa khả năng của khu vực cá nhân với năng lực của tổ chức UNICEF, sẽ tạo nên tác động lâu dài tới trẻ em có nhu cầu ở Việt Nam.
Trong Thư cám ơn từ UNICEF gửi tới Ông Trung, đại diện UNICEF – Youssouf Abdel – Jelil đặc biệt nhấn mạnh những đóng góp và cam kết của ông trong năm 2017. Một trong số đó là việc ký kết hợp tác giữa UNICEF và iCare Benefits, nhằm xây dựng chiến dịch nâng cao nhận thức cho người lao động tại các nhà máy ở Việt Nam, về vấn đề nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Mặt khác, Ông Trung cùng với các thành viên khác trong CAB và UNICEF VN đã phát triển, ủng hộ và hỗ trợ các chương trình tác động mạnh mẽ tới trẻ em có nhu cầu ở Việt Nam.
UNICEF Việt Nam cũng ghi nhận sự đóng góp của Ông Trung trong buổi Hội thảo Tư Vấn, được tổ chức bởi Bộ lao động Thương binh và Xã hội (MOLISA) và các Bộ ngành đang hợp tác với UNICEF. Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến đóng góp của các bên liên quan khác nhau cho chương trình Bản Dự Thảo Phát Triển Mầm Non Quốc Gia (ECD) trong giai đoạn 2017-2025. Cũng trong buổi hội thảo này, Ông Trung đã đưa ra các khuyến nghị và nhấn mạnh vấn đề Phát Triển Mần Non Quốc Gia, đối tượng là con của những lao động nhập cư trong các khu công nghiệp đang phải đối mặt.
Theo Ông Dung Tấn Trung : “Trong kế hoạch chiến lược 5 năm hiện tại ( 2018-2022), UNICEF Việt Nam đã quyết định tập trung chiến lược vào trẻ em là con của những lao động nhập cư ở Việt Nam. Vì vậy Tôi muốn tiếp tục cùng iCare Benefits hỗ trợ những kế hoạch mới của UNICEF, bởi vì phân khúc thị trường trọng yếu của iCare là công nhân lao động tại các nhà máy và gia đình của họ trên khắp Việt Nam “
Năm 2018 cũng là năm mang lại nhiều cơ hội hợp tác giữa các thành viên trong Hội Đồng Ban Cố Vấn Doanh Nghiệp (CAB) Và UNICEF. Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em ở Việt Nam. Ông Trung cũng đã được ủy thác để hỗ trợ phát triển mục tiêu tầm nhìn của ông và lãnh đạo iCare Benefits, từ đó tiếp tục hỗ trợ thực hiện quyền của trẻ em thông qua các cuộc vận động. Hướng tới xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh là thành phố thân thiện với trẻ em đầu tiên tại Việt Nam.
UNICEF (Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc) là tổ chức đi đầu trên thế giới về việc bảo vệ quyền trẻ em.Việt Nam và UNICEF có một lịch sử dài về hợp tác và tin tưởng. Sau ngày Việt Nam thống nhất năm 1975, UNICEF đã triển khai một chương trình hợp tác trên toàn quốc nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản của trẻ em Việt Nam. Việt Nam cũng là nước đầu tiên ở Châu Á, và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em vào năm 1990. Sự phát triển nhanh của nền kinh tế - xã hội, cũng như những kết quả rất ấn tượng trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đã có ảnh hưởng tích cực tới trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam

Categories

Archives

Leave a Comment