NEWS
EVENTS

UNICEF, Pouyuen, and iCare Benefits Launch a Breastfeeding Campaign

[Bài viết Tiếng Việt và hình ảnh của Lễ phát động Chiến dịch tại nhà máy Pou Yuen ở bên dưới – Vietnamese article and images of Breastfeeding launching event at Pou Yuen factory below]

© UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung​ A 5 months pragnant female worker in Pou Yuen factory in Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City, 15th May 2018  – UNICEF is partnering with private sector to launch a joint campaign “Sixty minutes working as a mom” to promote breastfeeding at the workplace.  In collaboration with iCare Benefits, the campaign will be rolled out in Pou Yuen Viet Nam, the largest footwear factory in the country employing approximately 74,000 workers, 82 per cent of whom are women. Key messages address the common misunderstandings and barriers among factory workers relating to breastfeeding in the workplace. The campaign highlight how female workers can effectively use the 60-minute paid lactation breaks granted by the law for those raising children below 12 months of age.

Only 24 per cent of babies under 6 months are exclusively breastfed in Viet Nam, and only 22 per cent are breastfed until two years.  These rates are likely to be lower among factory workers, who typically wean their babies early, replacing the breast milk with formula due to concerns and uncertainty about their ability to breastfeed once they are back to work in the factory after maternity leave. Research by Alive and Thrive indicates that returning to work is a major factor preventing women in Vietnam’s manufacturing industries from exclusive breastfeeding.

“Female workers are mothers too and must be supported in the workplace on breastfeeding.  By supporting breastfeeding in the workplace, factories can contribute to increasing the rate of exclusive breastfeeding in the first six months and continued breastfeeding upon return to work”, says Ms. Lesley Miller, Deputy Representative of UNICEF Viet Nam.

Nazia Ijaz, Corporate Alliance Specialist, UNICEF (Tel: 0168 727 2565; Email: nijaz@unicef.org)© UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung
The discussion pannel helps addressing the common misunderstandings and barriers among factory workers relating to breastfeeding in the workplace

Partnering with iCare Benefits, a social enterprise offering employee benefits programmes in the workplace, with 2 million members in Viet Nam, who are primarily female migrant workers and mothers, enabled UNICEF to tap into the retailer’s vast reach of factory workers. Together we have identified key misconceptions and barriers in workplace through assessments which contributed to the development of campaign concept and key messages. The campaign advocates for optimal breastfeeding practices at the workplace and also look into engaging factory management to support their female workers.

“We will continue working with Pou Yuen Labor Union and management, UNICEF, and other partners to create a solution to support female factory workers to be able to continue breastfeeding when they come back to work after maternity leave and then share it with 500 other factories that work with iCare Benefits”, says Mr. Trung Dung, iCare Benefits Founder & Chairman.

Participants today have pointed out the importance of policies and processes in factories such as time allocation for expressing milk, better access to lactation rooms and equipment, trainings and formation of peer support groups. The companies’ labor unions and human resource departments play a vital role to support female workers.

“Our human resources data show that on average, a female employee takes 14 days off per year to take care of her sick child under 12 months old. If we promote breastfeeding, the babies’ health will be improved significantly. It reduces employee’s absence from work and increases productivity as well. Companies will be benefited from more dedicated and loyal employees and less investment in recruiting and training new workers. Therefore, promoting breastfeeding creates a win-win situation both for the company and the employees”, says Mr. Yao Cheng Wu, Director, Pou Yuen Vietnam.

For further information, please contact:

  • Van Pham, Communication Officer, UNICEF (Tel: 0985420818; Email: vpham@unicef.org)

Source:
https://www.unicef.org/vietnam/media_27627.html
--

 

UNICEF và cộng đồng doanh nghiệp công bố chiến dịch thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ cho nữ công nhân

© UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung​ A 5 months pragnant female worker in Pou Yuen factory in Ho Chi Minh City

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2018 – UNICEF hợp tác với khu vực tư nhân để công bố chiến dịch chung mang chủ đề “60 phút làm mẹ trọn vẹn” nhằm thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc. Phối hợp với công ty Phúc lợi iCare, chiến dịch này được triển khai tại Pou Yuen Việt Nam, công ty da giày lớn nhất cả nước với khoảng 74.000 công nhân, 82% trong số đó là nữ. Các thông điệp chủ chốt đã hướng tới giải quyết những hiểu nhầm phổ biến và rào cản của các công nhân liên quan đến việc nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc. Chiến dịch nêu rõ một số giải pháp giúp nữ công nhân có thể sử dụng hiệu quả 60 phút nghỉ được trả lương mỗi ngày để cho con bú, vắt và trữ sữa theo quy định của luật cho những người nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
Chỉ có 24% trẻ dưới 6 tháng tuổi được bú sữa mẹ hoàn toàn ở Việt Nam, và chỉ 22% trẻ được bú sữa mẹ cho đến hai tuổi. Những tỷ lệ này có thể thấp hơn đối với công nhân làm việc tại nhà máy, vì họ thường cai sữa sớm, thay sữa mẹ bằng sữa công thức vì lo lắng và không chắc chắn về khả năng cho con bú sữa mẹ khi họ trở lại làm việc tại nhà máy sau khi nghỉ thai sản. Nghiên cứu của Alive và Thrive chỉ ra rằng việc trở lại làm việc là một yếu tố chính ngăn cản phụ nữ trong các ngành sản xuất của Việt Nam không nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn.
“Các nữ công nhân cũng làm mẹ và cần được hỗ trợ tại nơi làm việc để nuôi con bằng sữa mẹ. Bằng cách tạo điều kiện thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc, các nhà máy có thể góp phần tăng tỉ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng và tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ khi nữ công nhân quay trở lại làm việc sau khi nghỉ thai sản”, bà Lesley Miller, Phó Đại diện UNICEF Việt Nam cho biết.

© UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng
Ban chủ tọa tọa đàm hôm nay đã giúp giải đáp các thắc mắc và những hiểu nhầm phổ biến cũng như khó khăn của các công nhân liên quan đến việc nuôi con bằng sữa mẹ khi quay lại làm việc tại nhà máy.

Hợp tác với iCare Benefits, một doanh nghiệp xã hội cung cấp các chương trình phúc lợi cho nhân viên tại nơi làm việc, với 2 triệu thành viên ở Việt Nam, chủ yếu là nữ lao động di cư và đang làm mẹ, cho phép UNICEF tiếp cận với công nhân của các nhà máy. Chúng tôi đã cùng nhau xác định những hiểu lầm chính và rào cản tại nơi làm việc thông qua các đánh giá nhằm phát triển chủ đề và thông điệp chính của chiến dịch. Chiến dịch này nhằm vận động cho các hoạt động nuôi con bằng sữa mẹ tối ưu tại nơi làm việc và cũng vận động cấp quản lý nhà máy hỗ trợ nữ công nhân.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Công đoàn và Ban Quản Lý nhà máy Pou Yuen, UNICEF và các đối tác khác để tạo ra một giải pháp hỗ trợ  nữ công nhân tiếp tục cho con bú khi họ trở lại làm việc sau khi nghỉ thai sản và sau đó chia sẻ kinh nghiệm với 500 nhà máy khác làm việc với Công ty Phúc Lợi iCare”, ông Trung Dung, Sáng lập viên và Chủ tịch iCare nói.

Đại biểu hôm nay đã chỉ ra tầm quan trọng của các chính sách và quy trình trong các nhà máy như thời gian phân bổ cho vắt sữa mẹ, tiếp cận tốt hơn với phòng vắt và trữ sữa, đào tạo và hình thành các nhóm hỗ trợ đồng đẳng. Công đoàn của công ty và phòng nhân sự đóng vai trò then chốt để hỗ trợ các nữ công nhân.

“Dữ liệu từ phòng nhân sự của chúng tôi cho thấy trung bình, một lao động nữ nghỉ 14 ngày mỗi năm để chăm sóc con dưới 12 tháng tuổi bị bệnh. Nếu chúng ta thúc đẩy nữ công nhân nuôi con bằng sữa mẹ, sức khỏe của trẻ sẽ được cải thiện đáng kể. Việc đó cũng làm giảm việc nghỉ đột xuất của nhân viên và tăng năng suất lao động. Công ty sẽ được hưởng lợi từ các nhân viên tận tụy và trung thành hơn và ít phải đầu tư vào tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới. Do đó, thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ tạo ra lợi ích cho cả công ty và nhân viên”, ông Yao Cheng Wu, Giám đốc Pou Yuen Việt Nam cho biết.
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Nazia Ijaz, Chuyên gia Hợp tác Doanh nghiệp, UNICEF (Tel: 0168 727 2565; Email: nijaz@unicef.org)
  • Phạm Vân, Cán bộ Truyền thông, UNICEF (Tel: 0985420818; Email: vpham@unicef.org)

Nguồn:
https://www.unicef.org/vietnam/vi/media_27628.html
--

Some images of the Breastfeeding promote campaign "Sixty minutes working as a mom" launching event at Pou Yuen (15 May 2018)

Một số hình ảnh tại Lễ phát động Chiến dịch thúc đẩy Nuôi con bằng sữa mẹ “Sáu mươi phút làm mẹ trọn vẹn” ở nhà máy Pou Yuen (15/5/2018)

© UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Welcome remarks by Mr. Yao Cheng Wu, Director, Pou Yuen Vietnam
Phát biểu chào mừng của Ông Yao Cheng Wu, Giám đốc, Pou Yuen Việt Nam

© UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Remarks by Mr. Trung Dung, Founder and Chairman of iCare Benefits
Phát biểu của Ông Trung Dung, Người sáng lập kiêm Chủ tịch của Tổ chức iCare Benefits

© UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Remarks by Ms. Lesley Miller, Deputy Representative, UNICEF Viet Nam
Bà Lesley Miller, Phó trưởng Đại diện, UNICEF Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

 

© UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung
Ms. Hien Thuc, Celebrity and Singer shared about her experiences as a mom at the launching event

Ca sĩ Hiền Thục giao lưu và chia sẻ về kinh nghiệm làm mẹ tại buổi triên khai chiến dịch

© UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

© UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Pou Yuen workers participated in the launching event
Công nhân Pou Yuen tham gia Lễ phát động chiến dịch tại nhà máy

© UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

© UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung
Thank you and wrap up by Ms. Marianne Oehlers, Chief Programme Partnerships Section, UNICEF Viet Nam
Bà Marianne Oehlers, Trưởng văn phòng Hợp tác Chương trình, UNICEF Việt Nam nói lời cảm ơn và bế mạc
buổi lễ

© UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung
Representatives and guests took the picture together
Các đại biểu và khách mời chụp chung tấm hình kỷ niệm